"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. pull away = ruszać z miejsca pull away
3. pull apart = daj się rozłączyć pull apart
4. pull aside = pociągnij na bok pull aside
5. pull hard = pociągnij mocno pull hard
6. pull ahead = wysunąć się na przód pull ahead
7. finally pull = w końcu pociągnij finally pull
8. gently pull = łagodnie pociągnij gently pull
9. quickly pull = szybko pociągnij quickly pull
10. slowly pull = wolno pociągnij slowly pull
11. pull free = wyciągnąć pull free
13. pull through = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby pull through
14. pull low = ciągnąć niski pull low
16. pull clear = ciągnąć czysty pull clear
18. simply pull = po prostu pociągnij simply pull
19. pull taut = ciągnąć naprężony pull taut
20. pull tightly = pociągnij mocno pull tightly
22. eventually pull = ostatecznie pociągnij eventually pull
23. pull open = ciągnąć otwarty pull open
25. carefully pull = ostrożnie pociągnij carefully pull
  • The curtains had been carefully pulled across in each room!
  • He then told me to carefully pull the leaves from under my clothes and place them on the rock.
  • She started her engine and pulled carefully out onto the road that led past the kid's house.
  • We carefully pulled the jeans over the knees and feet.
  • Instead, he carefully pulled the sheet from the sofa and sat down.
  • The pins are then carefully pulled out of the sand.
  • He pulled away from her carefully and sat up.
  • She carefully pulled the splinters of rock and lead from her skin.
  • She grasped it and carefully pulled the clock toward her.
  • He carefully pulled a small statue out of the pouch.
26. pull slightly = pociągnij nieznacznie pull slightly
27. actually pull = faktycznie pociągnij actually pull
28. later pull = później pociągnij later pull

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.