"running" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "running" po angielsku

running **

Running Tips for Beginners: Mistakes to Avoid | Greatist
rzeczownik
 1. działanie (np. firmy, instytucji)
  This company's running is ensured by my investments. (Działanie tej firmy jest zapewnione przez moje inwestycje.)
 2. bieganie
  Running is good for your health. (Bieganie jest dobre dla zdrowia.)
  Which one is more healthy: running or swimming? (Co jest zdrowsze: bieganie czy pływanie?)
 3. uciekanie
  Running from your problems will not change anything. (Uciekanie od problemów niczego nie zmieni.)
 4. branie udziału (w biegu)
  The medals are not as important as running itself. (Medale nie są tak ważne jak samo branie udziału w biegu.)
 5. prowadzenie (np. firmy, samochodu)
  Running a car is very easy. (Prowadzenie samochodu jest bardzo łatwe.)
 6. spieszenie się (żeby coś zrobić)
 7. jeżdżenie (o autobusie, tramwaju)
 8. działanie (o programie komputerowym)
 9. działanie
 10. nagrywanie (np. o taśmie)
 11. publikowanie, podawanie (do wiadomości)
 12. bycie publikowanym, bycie granym
 13. posiadanie i utrzymywanie (o samochodzie)  BrE
  Running a car is expensive. (Posiadanie i utrzymywanie samochodu jest drogie.)
 14. podwożenie potocznie
 15. ubieganie się o urząd (np. prezydenta)  AmE
  Kanye West's announcement about running for president has shocked everyone. (Ogłoszenie Kanye Westa o ubieganiu się o urząd prezydenta zszokowało wszystkich.)
 16. biegnięcie (np. pośród gór; o drodze)
 17. przesuwanie
 18. płynięcie, biegnięcie
 19. kapanie, cieknięcie (z nosa)
  He stopped the running from his nose with a tissue. (On zatrzymał kapanie z nosa chusteczką.)
 20. obowiązywanie, bycie ważnym (np. kontrakt)
 21. wyświetlanie (np. filmu)
  The running of the movie starts at eight. (Wyświetlanie filmu zaczyna się o ósmej.)
 22. dzianie się
 23. osiąganie (poziomu)
 24. obieganie (np. opinii publicznej)
 25. przemknięcie (przez myśl)
 26. farbowanie (np. w trakcie prania)
 27. zaciekanie (o farbie)
 28. pójście (o oczku w rajstopach)
przymiotnik
 1. ciągły, płynny
  It is the longest continuous running international event. (To jest najdłuższe ciągłe wydarzenie międzynarodowe.)
  The cake was still running when she turned off the oven. (Ciasto nadal było płynne, kiedy ona wyłączyła piekarnik.)
 2. bieżący
 3. ropiejący, krwawiący, otwarty (o ranie)
 4. w biegu, wykonany w biegu (np. skok)
 5. wielokrotnie powtarzany (np. o żarcie), nawracający, powracający (np. o kłótni)
  They've had a running argument on this issue. (Oni mają nawracającą kłótnię dotyczącą tej kwestii.)
 6. z rzędu
  This was the third day running she had spent analyzing this article. (To był trzeci dzień z rzędu, który spędziła na analizowanie tego atykułu.)
 7. bieżący łączny (o kwocie, sumie itd.)
  The running total is now 21,000. (Bieżąca łącza suma wynosi teraz 21 000.)
 8. do biegania (np. buty)

running **
footrace

obrazek do "running" po polsku
rzeczownik
 1. biegi, bieganie [niepoliczalny]
  She just needs to put him out of the running. (Ona tylko potrzebuje usunąć go z biegów.)
  The footrace has been exhausting. (Bieganie było wyczerpujące.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

on the run
running **

przymiotnik
 1. w fordewindzie
obrazek do "run" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: ran past tense, run past participle
 1. biegać [nieprzechodni]
  We'll have to run. (Będziemy musieli biec.)
  He's too drunk to run. (Jest zbyt pijany, żeby biec.)
  She ran down the stairs as fast as she could. (Ona zbiegła po schodach tak szybko, jak tylko mogła.)
  The faster you run, the sooner you get there. (Im szybciej będziesz biec, tym wcześniej tam dotrzesz.)
  zobacz także: rush, runneth
 2. uciekać [nieprzechodni]
  We have to run, he's going to kill us. (Musimy uciekać, on nas zabije.)
  Don't run, I won't hurt you. (Nie uciekaj, nie skrzywdzę cię.)
 3. brać udział (w biegu) [przechodni/nieprzechodni]
  I'm running a marathon next week. (W przyszłym tygodniu biorę udział w maratonie.)
  She wanted to run the marathon but she broke her leg. (Ona chciała wziąć udział w maratonie, ale złamała nogę.)
 4. prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
  I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
  Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 5. spieszyć się (żeby coś zrobić) [nieprzechodni]
  You don't have to run to cook dinner, I'll help you. (Nie musisz spieszyć się, żeby ugotować obiad, pomogę ci.)
  The mom ran to pick up her children from school. (Mama spieszyła się, żeby odebrać dzieci ze szkoły.)
 6. jeździć (o autobusie, tramwaju) [przechodni]
  The bus runs just around the corner. (Autobus jeździ zaraz za rogiem.)
  In this city, the trams run on time. (W tym mieście tramwaje jeżdżą na czas.)
 7. działać (o programie komputerowym) [nieprzechodni]
  The program is still running in the background. (Program wciąż jest uruchomiony w tle.)
  Help me, please. This program isn't running. (Pomóż mi, proszę. Ten program nie działa.)
 8. działać [nieprzechodni]
  Is this fan running? (Czy ten wiatrak działa?)
  My radio doesn't run. (Moje radio nie działa.)
 9. nagrywać (np. o taśmie) [przechodni/nieprzechodni]
  The match is currently running on a tape. (Mecz jest właśnie nagrywany na taśmę.)
  Each attempt must be ran on a tape. (Każda próba musi być nagrana na taśmę.)
 10. publikować, podawać (do wiadomości) [przechodni]
  BBC ran the footage of the terrorists shooting at women. (BBC opublikowało nagranie terrorystów strzelających do kobiet.)
  He ran the mean article. (On opublikował ten złośliwy artykuł.)
 11. być publikowanym, być granym [przechodni/nieprzechodni]
  A new film runs in the cinema. Let's watch it. (Nowy film jest grany w kinie. Obejrzyjmy go.)
  They don't want to run our band's songs. (Oni nie chcą grać piosenek naszego zespołu.)
 12. mieć i utrzymywać (o samochodzie)  BrE [przechodni]
  My parents run two cars. (Moi rodzice mają i utrzymują dwa samochody.)
  I can't afford to run my own car. (Nie stać mnie na posiadanie i utrzymanie własnego samochodu.)
 13. podwozić potocznie [przechodni]
  Do you want me to run you to the office? (Czy chcesz, żebym cię podwiózł do biura?)
  Can you run me to school? (Czy możesz podwieźć mnie do szkoły?)
 14. ubiegać się o urząd (np. prezydenta)  AmE [nieprzechodni]
  She runs for the presidency. (Ona ubiega się o urząd prezydenta.)
  My father ran for mayor but he lost. (Mój ojciec ubiegał się o urząd burmistrza, ale przegrał.)
 15. biec (np. pośród gór, o drodze) [przechodni/nieprzechodni]
  The road runs through the valley. (Droga biegnie przez dolinę.)
  This path runs up the hill. (Ta ścieżka biegnie w górę wzgórza.)
 16. przesuwać [przechodni]
  Scary shadows ran across the wall. (Straszne cienie przesuwały się po ścianie.)
  Light spots ran across her face. (Plamy światła przesuwały się po jej twarzy.)
 17. płynąć, ciec [nieprzechodni]
  The coffee ran from the table. (Kawa ciekła ze stołu.)
  Water is running from the tap. (Woda cieknie z kranu.)
 18. kapać, cieknąć (z nosa) [przechodni/nieprzechodni]
  Blood is running from your nose! (Krew cieknie ci z nosa!)
  Blood was running from his nose. (Krew kapała mu z nosa.)
  I have a cold and my nose is running. (Jestem chory i cieknie mi z nosa.)
 19. obowiązywać, być ważnym (np. kontrakt) [nieprzechodni]
  The contract is running until next fall. (Kontrakt jest ważny do następnej jesieni.)
  I can't speak of the show until my contract runs. (Nie mogę mówić o programie, dopóki obowiązuje mnie umowa.)
 20. wyświetlać (np. film) [nieprzechodni]
  Is the film still running at the cinema? (Czy film jest nadal wyświetlany w kinie?)
  The film has been running for an hour. (Film jest wyświetlany od godziny.)
 21. dziać się [nieprzechodni]
  You will never speak of the things that have run in that room. (Nigdy nie powiesz o rzeczach, które się działy w tym pokoju.)
  Weird things run in this house. (Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu.)
 22. osiągać (poziom) [nieprzechodni]
 23. obiegać (np. opinię publiczną) [przechodni/nieprzechodni]
  The gossip ran the public in no time. (Plotka obiegła opinię publiczną w mgnieniu oka.)
  Some people predict the shocking news has already ran the world. (Niektórzy uważają, że ta szokująca wiadomość już obiegła świat.)
 24. przemknąć (przez myśl) [nieprzechodni]
  A brilliant idea ran through my mind and I smiled. (Genialny pomysł przemknął mi przez myśl i się uśmiechnąłem.)
  I have a lot of dark thoughts run across my mind. (Mam wiele czarnych myśli przemykających przez mój umysł.)
 25. farbować (np. w trakcie prania) [nieprzechodni]
  This pink shirt might run while washing. (Ta różowa bluzka może farbować w czasie prania.)
  I hope my new jeans won't run. (Mam nadzieję, że moje nowe dżinsy nie będą farbować.)
  link synonim: bleed
 26. zaciekać (o farbie) [nieprzechodni]
  The paint is running. It looks awful. (Farba zacieka. To wygląda okropnie.)
  The paint from the ceiling is running. You will have to fix that. (Farba z sufitu zacieka. Będziesz musiał to poprawić.)
 27. pójść (o oczku w rajstopach) [nieprzechodni]
  Your tights ran. (Poszło ci oczko w rajstopach.)
  These tights are so strong they never run. (Te rajstopy są tak mocne, że nigdy nie puszczają im oczka.)
  link synonim: ladder
 28. wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
  You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
  I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. bieg (w sporcie) [policzalny]
  I go for a one hour run every morning. (Każdego ranka idę pobiegać przez godzinę.)
  She will take part in the run next Saturday. (Ona weźmie udział w biegu w następną sobotę.)
 2. seria [policzalny]
 3. wybieg (np. dla zwierząt) [policzalny]
  Look, an elephant is on the run! (Spójrz, słoń jest na wybiegu!)
  Two lions were sleeping on the run. (Dwa lwy spały na wybiegu.)
  I wouldn't like to clean the tigers' run. (Nie chciałbym czyścić wybiegu dla tygrysów.)
 4. ubieganie się  AmE [policzalny]
  Kanye West announced his future run for president. (Kanye West ogłosił swoje przyszłe ubieganie się o prezydenturę.)
  Your run for the new post is a good move. (Ubieganie się o nowe stanowisko jest z twojej strony dobrym posunięciem.)
 5. podróż (np. pociągiem, statkiem) [tylko liczba pojedyncza]
  My train was late but I enjoyed my run anyway. (Mój pociąg się spóźnił, ale i tak cieszyłem się podróżą.)
  How was your run? (Jak minęła ci podróż?)
 6. przejażdżka potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  How was your run? Did you enjoy the town? (Jak tam twoja przejażdżka? Podobało ci się miasto?)
  We went for a run. (Wybraliśmy się na przejażdżkę.)
 7. zdobyty punkt (np. w krykiecie, w baseballu) [policzalny]
 8. wybieg (narciarski) [policzalny]
 9. ubieganie się o urząd (np. prezydenta)  AmE [policzalny]
  Donald Trump's run for president startled everyone. (Ubieganie się o urząd prezydenta przez Donalda Trumpa zaskoczyło wszystkich.)
 10. oczko w rajstopach  AmE [policzalny]
  I'm sorry to tell you that but you have a run in your tights. (Przykro mi to mówić, ale masz oczko w rajstopach.)
  She had two runs in her tights and had to change them. (Ona miała dwa oczka w swoich rajstopach i musiała je zmienić.)
  link synonim: ladder
 11. kilka kart o kolejnych numerach w ręku gracza [policzalny]
 12. ucieczka, szybkie przemieszczanie się potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  Are there any witnesses of his run? (Czy są jacyś świadkowie jego ucieczki?)
  The run of that prisoner was spectacular - I've never seen anything like it. (Ucieczka tego więźnia była spektakularna - nigdy czegoś takiego nie widziałem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ubiegać się [nieprzechodni]
  I stand for an executive position. (Ubiegam się o kierownicze stanowisko.)
  He runs for a chairman post. (On ubiega się o stanowisko przewodniczącego rady.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "running"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
czasownik
inne
inne
kolokacje

podobne do "running" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "running" po polsku

rzeczownik