BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"stopień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopień" po polsku

stopień

obrazek do "step" po polsku step Ritmeyer's step on Temple obrazek do "degree" po polsku
rzeczownik
 1. step ***** , stair **
  • schodek, stopień [policzalny]
   She fell off the steps and hurt herself. (Ona spadła ze schodów i zraniła się.)
   Go up the steps and then make a left. (Wejdź na górę po schodach i następnie skręć w lewo.)
 2. degree **** , deg. (skrót) , °
  • stopień (temperatury) [policzalny]
   It's five degrees centigrade. (Jest pięć stopni Celsjusza.)
   It was 35 degrees in the shade! (Było 35 stopni w cieniu!)
   It was very warm, with temperatures nearing 20 degrees C. (Było bardzo ciepło, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza.)
   zobacz także: temperature
  • stopień (do miar kątowych) [policzalny]
   A right angle has ninety degrees. (Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.)
   The hill slopes at a 30 degree angle. (Pagórek opada pod kątem 30 stopni.)
 3. level *****
  • poziom, stopień, szczebel [policzalny]
   I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
   This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
   What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
 4. extent ***
  • zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia) [niepoliczalny]
   He didn't realize the full extent of the problem. (On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.)
   We were wrong about the extent of his crime. (Myliliśmy się co do wagi jego przestępstwa.)
   What was the extent of the damage? (Jaki był rozmiar zniszczeń?)
   The extent of our words was so big it reached Africa. (Zasięg naszych słów był tak duży, że dosięgnął Afrykę.)
   The extent of our services is very big. (Zakres naszych usług jest bardzo duży.)
   link synonim: magnitude
  • stopień (do jakiego coś jest uważane za prawdę) [niepoliczalny]
   I never knew you hated your husband to that extent. (Nigdy nie wiedziałam, iż nienawidzisz swojego męża do tego stopnia.)
   I agree with you to a certain extent. (Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia.)
 5. factor ****
  • współczynnik, stopień
   Find a common factor. (Znajdź wspólny współczynnik.)
   What is the x factor? (Jaki jest współczynnik x?)
 6. rank ***
 7. count ****
  • liczba, stopień, liczność [policzalny]
   What is the total passenger count? (Jaka jest łączna liczba pasażerów?)
   On the count of three, pull! (Na trzy, ciągnij!)
 8. degree **** , deg. (skrót)
  • poziom, stopień (np. ryzyka) [policzalny]
   The degree of risk is difficult to measure. (Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.)
 9. grade ****
  • szczebel, stopień (np. w organizacji) [policzalny]
   He operates on the highest grade of the association. (On działa na najwyższym szczeblu stowarzyszenia.)
   I don't know people from the lower grade - we have separate offices. (Nie znam ludzi z niższego szczebla - mamy osobne biura.)
 10. pitch ***
  • poziom, stopień, szczyt [niepoliczalny]
   After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
   I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 11. deg. , deg British English
 12. doorstep
 13. notch *
  • stopień, szczebel potocznie
   I can't climb this ladder, a notch is broken. (Nie wejdę na tę drabinę, bo ma złamany stopień.)
  • stopień, poziom, oczko (w skali czegoś)
   The food was a notch above its usual standard. (Jedzenie było poziom wyższe ponad swój zwyczajny standard.)
   Her opinion of Nicole dropped a few notches. (Jej opinia o Nicole spadła o kilka stopni.)
 14. running board
 15. berm
 16. the degree to which
  • stopień, do którego (np. dwie rzeczy się różnią od siebie)
   We know that implementation is related to the degree to which people are aware of their rights. (Wiemy, że wdrożenie zależy od stopnia, w jakim ludzie są świadomi swoich praw.)
   Our cases are separate, but the degree to which they differ is negligible. (Nasze sprawy są odrębne, ale stopień, do którego się różnią, jest niewielki.)
 17. boarding step
 18. degree symbol  
 19. stairstep
  • stopień (w kondygnacji schodów)
 20. grece British English dialekt
 21. gree   dawne użycie

Powiązane zwroty — "stopień"

rzeczownik
kapitan (stopień wojskowy) = captain , także: Capt
pułkownik (stopień wojskowy) = colonel , coronel , Col. (skrót)
major (stopień wojskowy) = major , Maj. (skrót)
porucznik (stopień wojskowy) = lieutenant , Lieut (skrót) , Lt (skrót) , także: looey slang , także: looie slang
sierżant (stopień wojskowy) = sergeant , Sgt. (skrót) , Sergt. (skrót)
stopa = foot +3 znaczenia
szeregowy (stopień wojskowy) = private , pvt. (skrót) , priv. (skrót) , Pte (skrót) British English
kapral (stopień wojskowy) = corporal , cpl. (skrót)
perl (stopień pisma) = pearl
generał (stopień wojskowy) = general officer , general , Gen. (skrót) , Gen (skrót)
licencjat (stopień) = bachelor's degree , B. (skrót) +1 znaczenie
stopniowanie = comparison +4 znaczenia
dan (stopień w dalekowschodnich sztukach walki) = dan
przysłówek
stopniowo = gradually +13 znaczeń
inne
stopniowo = in stages +1 znaczenie
idiom
przymiotnik
nadmierny (np. poziom, stopień) = intolerable
stopniowy = gradual +6 znaczeń
czasownik
zdegradować (dać niższy stopień wojskowy) = bust
stopniować = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +1 znaczenie

powered by  eTutor logo