"pitch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pitch" po angielsku

pitch ***

rzeczownik
 1. poziom, stopień, szczyt [niepoliczalny]
  After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
  I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 2. ton, tonacja [niepoliczalny]
  Her voice has really high pitch. (Jej głos ma naprawdę wysoki ton.)
  Her voice was very quiet and low in pitch. (Jej głos był bardzo cichy i o niskim tonie.)
 3. rzut piłką (w baseballu) [policzalny]
  Within a few minutes, he was making his pitch. (W ciągu kilku następnych minut on miał wykonać swój rzut.)
  My daddy taught me to pitch when I was four years old. (Mój tatuś nauczył mnie rzucać piłką, gdy miałem cztery lata.)
 4. smoła [niepoliczalny]
  I dirtied my pants with pitch. (Ubrudziłem sobie spodnie smołą.)
  Pitch is black and sticky. (Smoła jest czarna i klejąca.)
  Don't touch this, it is hot pitch. (Nie dotykaj tego, to gorąca smoła.)
  He was covered in pitch and bird feathers. (On był pokryty smołą i ptasimi piórami.)
 5. kołysanie się [niepoliczalny]
  Pitch of the boat makes me sick. (Kołysanie się łodzi sprawia, że jestem chory.)
  Pitch of the spaceship is normal, don't worry. (Kołysanie się statku kosmicznego jest normalne, nie martw się.)
 6. kąt nachylenia, spadek [niepoliczalny]
  The pitch of the hill is steep. (Spadek tego pagórka jest stromy.)
  What is the pitch of the roof? (Jaki jest kąt nachylenia tego dachu?)
 7. stoisko handlującego na ulicy  BrE [policzalny]
  He has a small pitch on the Green Street. (On ma małe stoisko na Green Street.)
  He runs a pitch with hot dogs in New York. (On prowadzi stoisko z hot-dogami w Nowym Jorku.)
 8. gadka, bajer, ściema slang
  His pitch made me angry. (Jego gadka zdenerwowała mnie.)
  This must be a pitch. (To musi być ściema.)
  I can't believe you listen to his pitch. (Nie mogę uwierzyć, że słuchasz jego gadki.)
 9. okoliczności, sytuacja  AmE slang
  I'm not sure what to do in this pitch. (Nie jestem pewny co zrobić w tej sytuacji.)
  The pitch is really bad - we should ask for help. (Sytuacja jest naprawdę zła - powinniśmy poprosić o pomoc.)
 10. lepik (do dachówek)
  I'm building a house and I have to buy some pitch. (Buduję dom i muszę kupić trochę lepiku do dachówek.)
  This pitch is terrible - it isn't sticky. (Ten lepik jest okropny - nie lepi się.)
 11. pitch (prezentacja agencji reklamowej mająca na celu zdobycie nowego klienta)
  I'm supervising the Nike pitch. (Nadzoruję prezentację dla Nike.)
 12. pochylenie (obrót samolotu wokół osi poprzecznej)
 13. podziałka
 14. wyciąg wspinaczkowy, wyciąg [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rzucać (np. piłkę) [przechodni]
  I can't believe they let him pitch in his first game. (Nie mogę uwierzyć, że pozwolili mu rzucać w jego pierwszej grze.)
  How far can you pitch this stone? (Jak daleko możesz rzucić ten kamień?)
 2. padać, zwalać się [przechodni/nieprzechodni]
  Snow pitched from the roof. (Śnieg spadł z dachu.)
  Something heavy pitched from the shelf and broke the vase. (Coś ciężkiego spadło z półki i stłukło wazę.)
 3. kołysać się [nieprzechodni]
  The boat was pitching and I fell asleep. (Łódź się kołysała i zasnąłem.)
  I pitched on the sea and closed my eyes. (Kołysałem się na morzu i zamknąłem oczy.)
 4. ustalać (np. poziom, cenę) [przechodni]
  This gas station pitches the gas prices in our town. (Ta stacja benzynowa ustala ceny benzyny w naszym mieście.)
  Have you pitched the price of this used bike? (Czy ustaliłeś już cenę tego używanego roweru?)
 5. reklamować, zachwalać  AmE [przechodni]
  We have to pitch our company to make it more popular. (Musimy reklamować naszę firmę, żeby stała się bardziej popularna.)
  Stop pitching this phone, I'll buy it anyway. (Przestań zachwalać ten telefon, i tak go kupię.)
  We pitched this product for mature audiences. (Reklamowaliśmy ten produkt dojrzałym odbiorcom.)
 6. podwyższać lub obniżać ton (np. głosu, melodii) [przechodni]
  He pitched the tone of his voice low. (On nisko ustawił ton swojego głosu.)
  I asked, trying to pitch my voice low as he had done. (Zadałem pytanie próbując obniżyć ton mojego głosu tak jak on.)
 7. spadać, nachylać [nieprzechodni]
  The roof was pitched at a slight angle. (Dach był nachylony pod lekkim kątem.)
 8. rozbijać (np. namiot, obóz) [przechodni]
  Scouts pitched a tent in the middle of a forest. (Skauci rozbili namiot w środku lasu.)
  Is this a good place to pitch our camp? (Czy to dobre miejsce, żeby rozbić nasz obóz?)
  They pitched the tent by the river. (Oni rozbili namiot nad rzeką.)
 9. przedstawiać ofertę potencjalnym klientom, przedstawiać pomysł potencjalnym inwestorom
  We pitched the idea to the company, but they did not respond yet. (Przedstawiliśmy ten pomysł firmie, ale nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi.)
  How to pitch a brilliant idea to the investors? (Jak przedstawić genialny pomysł inwestorom?)
 10. przerzucać widłami (zwykle siano)
 11. nanieść warstwę smoły [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

field *****
pitch BrE **

obrazek do "field" po polsku Boisko.svg‎ (SVG file, nominally 452 ...
rzeczownik
 1. boisko (np. do piłki nożnej, krykieta) [policzalny]
  My school has a large sports field. (Moja szkoła ma duże boisko sportowe.)
  We played on the field on our estate. (Graliśmy na boisku na naszym osiedlu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "pitch"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
idiom
czasownik
kolokacje

"pitch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pitch" po polsku

pitch

rzeczownik
 1. pitch ***
  • pitch (prezentacja agencji reklamowej mająca na celu zdobycie nowego klienta)
   I'm supervising the Nike pitch. (Nadzoruję prezentację dla Nike.)

Powiązane zwroty — "pitch"

czasownik
rzeczownik
kąty RPY (kąty roll, pitch, yaw) = aircraft principal axes