ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szczyt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczyt" po polsku

szczyt

obrazek do "top" po polsku The Top 25 Blogs - TIME.com's obrazek do "peak" po polsku obrazek do "summit" po polsku obrazek do "mountain top" po polsku
rzeczownik
 1. top , *****
  • wierzchołek, szczyt [policzalny]
   We reached the top of the mountain. (Dotarliśmy na szczyt góry.)
   I could see only the top of his head from behind the fence. (Zza płotu mogłem dostrzec jedynie czubek jego głowy.)
   The view from the top was beautiful. (Widok ze szczytu był piękny.)
   link synonim: peak
 2. the top ****
  • szczyt (najlepsza pozycja)
   He just started working there, and he already wants to be on the top. (Dopiero zaczął tam pracować, a już chce być na szczycie.)
   If you practice long enough, you will end up on the top. (Jeżeli będziesz wystarczająco długo ćwiczyć, skończysz na szczycie.)
 3. peak ***
  • szczyt, maksimum (np. osiągnięć) [policzalny]
   I feel he really was at his peak that year. (Uważam, że w tym roku on rzeczywiście osiągnął swoje maksimum.)
   Is this the peak of your abilities? (Czy to jest szczyt twoich zdolności?)
   The swimmer reached her peak in 2012. (Pływaczka osiągnęła szczyt swoich możliwości w 2012 r.)
   link synonimy: height, top
  • szczyt (góry) [policzalny]
   We stood there admiring mountain peaks. (Staliśmy tam, podziwiając szczyty gór.)
   They're climbing the highest peak of the Himalayas. (Oni wspinają się na najwyższy szczyt Himalajów.)
   link synonim: mountain top
 4. summit **
  • szczyt (ważne spotkanie) [policzalny]
   At least 38 countries from around the world came to the summit. (Przynajmniej 38 państw z krajów całego świata pojawiło się na szczycie.)
  • szczyt, wierzchołek [policzalny]
   Many people have now reached the summit of Mount Everest. (Wiele osób zdobyło już szczyt Mount Everest.)
   We wanted to climb up the summit of Rysy. (Chcieliśmy wspiąć się na szczyt Rysów.)
   The summit of the mountain was covered with snow. (Szczyt góry był pokryty śniegiem.)
   link synonimy: peak, mountain top
 5. pitch ***
  • poziom, stopień, szczyt [niepoliczalny]
   After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
   I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 6. ben ***
  • szczyt (góry)
   The view from the ben of that mountain was breathtaking! (Widok ze szczytu tej góry był zapierający dech w piersiach!)
   I was exhausted when we finally reached the ben. (Byłem wykończony, kiedy w końcu dotarliśmy na szczyt.)
 7. extreme ***
  • kraniec, ostateczność, skrajność, krańcowość, szczyt [policzalny]
   I'm about to reach the extreme of my nerves - how can you be so stupid? (Za chwilę osiągnę szczyt moich nerwów - jak możesz być tak głupi?)
   This is the extreme of my patience - I want you to leave the room. (To jest już szczyt mojej cierpliwości - chcę, żebyś opuścił ten pokój.)
 8. height *** , ht. (skrót)  
  At the height of the summer season our town is crowded with thousands of people. (W szczycie sezonu letniego nasze miasto jest zatłoczone tysiącami ludzi.)
  We went to Spain in the height of the holiday season. (Pojechaliśmy do Hiszpanii w szczycie sezonu wakacyjnego.)
  link synonim: peak
 9. high point , także: highpoint , high spot British English
  • szczyt, apogeum, główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia)
   We interviewed him in the high point of his popularity. (Przeprowadziliśmy z nim wywiad w apogeum jego popularności.)
 10. the rush
  • szczytowy okres, szczyt
   I hate driving during the rush. (Nienawidzę jeździć samochodem w szczycie.)
 11. pinnacle
 12. cap ***
  • granica, szczyt (np. wydatków)
   5000 dollars for a sofa is a cap of our expenses. (5000 dolarów za sofę to szczyt naszych wydatków.)
 13. gable , gable end , gable wall
 14. hilltop  
 15. zenith ,
 16. heyday , także: heydey
 17. crown **
  • szczyt, wierzchołek (np. góry)
   She hasn't reached the crown of the Alps yet. (Ona nie zdobyła jeszcze szczytu Alp.)
   The view from the crown of the mountain was amazing! (Widok z wierzchołka góry był niesamowity!)
 18. spire
 19. epitome
 20. apex   oficjalnie
 21. high *****  
  przeciwieństwo: low
 22. acme  
 23. apogee
 24. mountain top , mountain peak
  • szczyt (góry), wierzchołek (góry)
   An hour later the mountain top was covered in snow. (Godzinę później szczyt był pokryty śniegiem.)
   link synonimy: summit, peak
 25. apotheosis
 26. vertex
 27. neb
 28. ultimate **
  • szczyt (np. głupoty)
   This car is the ultimate in comfort and elegance. (Ten samochód to szczyt komfortu i elegancji.)
   This is the ultimate of my patience - I have to smoke. (To już szczyt mojej cierpliwości - muszę zapalić.)
 29. ne plus ultra , the ne plus ultra
  • ideał, szczyt (najbardziej idealny przedstawiciel swojego rodzaju, np. najlepszy gitarzysta)

"szczyt" — Słownik kolokacji angielskich

mountain peak kolokacja
 1. mountain rzeczownik + peak rzeczownik = szczyt (góry), wierzchołek (góry)
  Bardzo silna kolokacja

  Finally, from the top of a mountain peak, there was the wine country at last.

high point kolokacja
 1. high przymiotnik + point rzeczownik = szczyt, apogeum, główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia)
  Bardzo silna kolokacja

  However, the real deal came when the oil price in 1973 hit the high points.

  Podobne kolokacje:
mountain top kolokacja
 1. mountain rzeczownik + top rzeczownik = szczyt (góry), wierzchołek (góry)
  Bardzo silna kolokacja

  We ran up to a mountain top, Left history far behind us.

  Podobne kolokacje:
high spot kolokacja
 1. high przymiotnik + spot rzeczownik = szczyt, apogeum, główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia)
  Bardzo silna kolokacja

  So I'm going to quit trying and just hit the high spots.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo