ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"granica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "granica" po polsku

granica

The U.S.-Mexico Border ... obrazek do "frontier" po polsku Map of the border region Illustration for a limit of a
rzeczownik
 1. line *****
  • granica (np. między krainami) [policzalny]
   He stood on the line between two states. (On stał na granicy dwóch stanów.)
   We live near the line between Poland and Germany. (Mieszkamy blisko granicy pomiędzy Polską a Niemcami.)
  • granica, linia (przenośnie, np. między pracą a zabawą) [policzalny]
   There is a thin line between friendship and love. (Jest cienka granica pomiędzy przyjaźnią a miłością.)
   Do you know the line between work and play? (Czy znasz granicę pomiędzy pracą a zabawą?)
 2. border ****
  • granica (między dwoma państwami) [policzalny]
   We were stopped by the police on the Polish-Russian border. (Zostaliśmy zatrzymani przez policję na granicy polsko-rosyjskiej.)
   You cannot cross the border without a valid passport. (Nie możesz przekroczyć granicy bez ważnego paszportu.)
   link synonim: frontier
  • granica (hipotetyczne rozgraniczenie, np. dobrego i złego smaku) [policzalny]
   Border between love and hate is unstable. (Granica pomiędzy miłością a nienawiścią jest chwiejna.)
   As for me, there is a clear border between good and evil. (Jak dla mnie jest wyraźna granica między dobrem a złem.)
 3. frontier **
  • granica (pomiędzy krajami) British English [policzalny]
   I live in a city close to the German frontier. (Mieszkam w mieście blisko niemieckiej granicy.)
   Our Spanish friends were waiting for us at the frontier. (Nasi hiszpańscy przyjaciele czekali na nas na granicy.)
   In the late 1980's the frontiers were still closed. (W późnych latach osiemdziesiątych granice wciąż były zamknięte.)
   link synonim: border
 4. boundary **
  • granica (obszar graniczny np. między rejonami, strefami, dzielnicami) [policzalny]
   The current boundaries of the town were set in 1862. (Obecne granice miasta były ustalone w 1862 roku.)
 5. perimeter *
  • granica, obrzeża
   You have to look at where the perimeter would be. (Trzeba rozważyć, gdzie ma być granica strefy.)
 6. threshold **
  • próg (np. bólu), granica (np. wytrzymałości) [policzalny]
   He has a surprisingly high pain threshold. (On ma zaskakująco wysoki próg bólu.)
 7. limit ****
  • granica (funkcji matematycznej, ciągu matematycznego) termin techniczny [policzalny]
   Calculate the limit of the x function. (Oblicz granicę funkcji x.)
   This function doesn't have a limit. (Ta funkcja nie ma granicy.)
 8. bound *
  • granica (limit tego, co jest możliwe czy akceptowane) [tylko liczba mnoga]
   It's beyond the bounds of possibility that we will ever meet. (To jest poza granicami prawdopodobieństwa, że się kiedykolwiek spotkamy.)
 9. confine
 10. cap ***
  • granica, szczyt (np. wydatków)
   5000 dollars for a sofa is a cap of our expenses. (5000 dolarów za sofę to szczyt naszych wydatków.)
 11. borderline
  • granica, pogranicze (między dwoma państwami)
  • granica (coś, co oddziela jedno wydarzenie od drugiego)
 12. cut-off
 13. boundary line
 14. bourne   dawne użycie
  If they pass the bourne we won't be able to catch them. (Jeżeli oni przekroczą granicę nie będziemy w stanie ich złapać.)
 15. hem
 16. ambit  
  This decision is beyond the ambit of his competence. (Ta decyzja wykracza poza granice jego kompetencji.)
 17. pale **
  • ograniczenie, granica (np. poznania) [policzalny]
   You crossed a pale! (Przekroczyłeś granicę!)
   Where is the pale between honesty and meanness? (Gdzie jest granica pomiędzy szczerością a podłością?)
 18. lynchet
 19. bourn   przestarzale
 20. fronter
 21. mete , mete out

"granica" — Słownik kolokacji angielskich

boundary line kolokacja
 1. boundary rzeczownik + line rzeczownik = granica, linia graniczna
  Bardzo silna kolokacja

  To my thinking, he had already passed the boundary line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo