PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stopnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopnie" po polsku

stopnie, stopień

rzeczownik
 1. deg. , deg BrE
obrazek do "degree" po polsku obrazek do "step" po polsku Ritmeyer's step on Temple
rzeczownik
 1. degree **** , deg. (skrót) , °
  • stopień (temperatury) [policzalny]
   It's five degrees centigrade. (Jest pięć stopni Celsjusza.)
   It was 35 degrees in the shade! (Było 35 stopni w cieniu!)
   It was very warm, with temperatures nearing 20 degrees C. (Było bardzo ciepło, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza.)
   zobacz także: temperature
  • stopień (do miar kątowych) [policzalny]
   A right angle has ninety degrees. (Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.)
   The hill slopes at a 30 degree angle. (Pagórek opada pod kątem 30 stopni.)
 2. step ***** , stair **
  • schodek, stopień [policzalny]
   She fell off the steps and hurt herself. (Ona spadła ze schodów i zraniła się.)
   Go up the steps and then make a left. (Wejdź na górę po schodach i następnie skręć w lewo.)
 3. level *****
  • poziom, stopień, szczebel [policzalny]
   I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
   This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
   What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
 4. extent ***
  • zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia) [niepoliczalny]
   He didn't realize the full extent of the problem. (On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.)
   We were wrong about the extent of his crime. (Myliliśmy się co do wagi jego przestępstwa.)
   What was the extent of the damage? (Jaki był rozmiar zniszczeń?)
   The extent of our words was so big it reached Africa. (Zasięg naszych słów był tak duży, że dosięgnął Afrykę.)
   The extent of our services is very big. (Zakres naszych usług jest bardzo duży.)
   link synonim: magnitude
  • stopień (do jakiego coś jest uważane za prawdę) [niepoliczalny]
   I never knew you hated your husband to that extent. (Nigdy nie wiedziałam, iż nienawidzisz swojego męża do tego stopnia.)
   I agree with you to a certain extent. (Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia.)
 5. factor ****
  • współczynnik, stopień
   Find a common factor. (Znajdź wspólny współczynnik.)
   What is the x factor? (Jaki jest współczynnik x?)
 6. rank ***
 7. count ****
 8. degree **** , deg. (skrót)
 9. grade ****
  • szczebel, stopień (np. w organizacji) [policzalny]
   He operates on the highest grade of the association. (On działa na najwyższym szczeblu stowarzyszenia.)
   I don't know people from the lower grade - we have separate offices. (Nie znam ludzi z niższego szczebla - mamy osobne biura.)
 10. pitch ***
  • poziom, stopień, szczyt [niepoliczalny]
   After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
   I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 11. doorstep
 12. notch *
  • stopień, szczebel potocznie
   I can't climb this ladder, a notch is broken. (Nie wejdę na tę drabinę, bo ma złamany stopień.)
  • stopień, poziom, oczko (w skali czegoś)
   The food was a notch above its usual standard. (Jedzenie było poziom wyższe ponad swój zwyczajny standard.)
   Her opinion of Nicole dropped a few notches. (Jej opinia o Nicole spadła o kilka stopni.)
 13. running board
 14. berm
 15. the degree to which
  • stopień, do którego (np. dwie rzeczy się różnią od siebie)
   We know that implementation is related to the degree to which people are aware of their rights. (Wiemy, że wdrożenie zależy od stopnia, w jakim ludzie są świadomi swoich praw.)
   Our cases are separate, but the degree to which they differ is negligible. (Nasze sprawy są odrębne, ale stopień, do którego się różnią, jest niewielki.)
 16. boarding step
 17. degree symbol  
 18. stairstep
 19. grece BrE dialekt
 20. gree   dawne użycie

Powiązane zwroty — "stopnie"

rzeczownik
przysłówek
stopniowo = gradually +13 znaczeń
inne
idiom
przymiotnik
stopniowy = gradual +6 znaczeń
czasownik