"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
  • Players and management are often strongly opposed on the issue.
  • I strongly oppose the tax cut recently passed by Congress.
  • Many people in southern states strongly opposed the Brown decision.
  • But it had been strongly opposed by the county's legal community.
  • The Council has strongly opposed the idea, and it is difficult to understand why.
  • She was in love with a Japanese man, a relationship that her father opposed strongly.
  • Next, we must strongly oppose the wall that is being built.
  • The parents strongly opposed their son's decision, but could not prevent the marriage.
  • New York's hospitals and health care workers strongly opposed the bill as well.
  • Many local residents strongly oppose any further development of the area.
2. vehemently opposed = gwałtownie sprzeciwić się vehemently opposed
3. adamantly opposed = stanowczo sprzeciwić się adamantly opposed
4. vigorously oppose = energicznie sprzeciw się vigorously oppose
6. bitterly opposed = zaciekle sprzeciwić się bitterly opposed
7. initially oppose = początkowo sprzeciw się initially oppose
8. fiercely opposed = gwałtownie sprzeciwić się fiercely opposed
9. generally opposed = ogólnie sprzeciwić się generally opposed
10. actively oppose = aktywnie sprzeciw się actively oppose
11. publicly oppose = publicznie sprzeciw się publicly oppose
12. long opposed = długo sprzeciwić się long opposed
13. firmly opposed = stanowczo sprzeciwić się firmly opposed
14. openly oppose = otwarcie sprzeciw się openly oppose
15. staunchly opposed = stanowczo sprzeciwić się staunchly opposed
16. consistently opposed = konsekwentnie sprzeciwić się consistently opposed
17. personally opposed = osobiście sprzeciwić się personally opposed
19. violently opposed = silnie sprzeciwić się violently opposed
21. directly oppose = bezpośrednio sprzeciw się directly oppose
22. originally opposed = początkowo sprzeciwić się originally opposed
25. totally opposed = zupełnie sprzeciwić się totally opposed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.