Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"directly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

directly oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednio sprzeciw się
  1. oppose czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This was the first time the federal government had been directly opposed.