"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. design is modified = projekt jest zmodyfikowany design is modified
  • In 1838, the design was modified to remove the stars from the reverse.
  • The design of the flag has been modified 26 times officially, since 1777.
  • Compared to the first game, his design was slightly modified.
  • The original design was modified five times, but the essential mechanism has never changed.
  • In 1903, the design on the 5 was modified accordingly.
  • The design of the crown was slightly modified in 1982.
  • The old design could be slightly modified and then used for the basis of the "new" American.
  • The company's basic designs are modified for each customer, he said.
  • They point out that the design has already been modified several times in response to criticism.
  • The original design has been modified several times to accommodate changing needs and a growing student population.
2. specialize in design = specjalizuj się w projekcie specialize in design
5. focus on design = nacisk na projekt focus on design
6. come up with a design = wystaraj się o projekt come up with a design
7. design is prepared = projekt jest sporządzony design is prepared
8. set design = zbiór projekt set design
9. design is found = projekt zostanie znaleziony design is found
10. receive for one's design = otrzymywać dla czyjś projekt receive for one's design
11. bring design = wnieś projekt bring design
12. receive in design = otrzymaj w projekcie receive in design
14. design is revised = projekt jest zrewidowany design is revised
15. design is adapted = projekt jest zaadaptowany design is adapted
16. design is updated = projekt jest uaktualniony design is updated
18. change to a design = zmiana w projekcie change to a design
19. restore to one's design = przywracać czyjś projekt restore to one's design
(11) inspire, undertake
Kolokacji: 2
(13) base
Kolokacji: 2
(15) approve, commission, oversee
Kolokacji: 3
(16) show, emphasize, suggest
Kolokacji: 3
(17) follow, weave, pursue
Kolokacji: 3
(18) criticize, credit, note
Kolokacji: 3
(19) sell, consist, suit
Kolokacji: 3
(20) intend, design, draw, plan
Kolokacji: 4
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.