"prawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawa" po polsku — Słownik angielsko-polski

prawa, prawy

przymiotnik
 1. right ***** , r. (skrót) ***
  • prawy, prawa (np. ręka, strona)
   My right hand is stronger than the left one. (Moja prawa ręka jest silniejsza niż lewa.)
   przeciwieństwo: left

prawa

rzeczownik
 1. rights *****
  • prawa (np. autorskie)
   People should know their civil rights. (Ludzie powinni znać swoje prawa obywatelskie.)
   This document gives me the rights to the forest. (Ten dokument daje mi prawo własności do tego lasu.)
 2. liberties *
  • swobody, prawa
   The Union will not endanger civil liberties and fundamental rights. (Unia nie będzie narażała swobód obywatelskich i praw podstawowych.)
The Law of Libra is the
rzeczownik
 1. law ***** , także: the law ***
  • prawo (system zasad) [UNCOUNTABLE]
   I don't want to break the law. (Nie chcę złamać prawa.)
   I always obey the law. (Zawsze przestrzegam prawa.)
  • prawo (kierunek studiów) [UNCOUNTABLE]
   Ann studies law. (Ann studiuje prawo.)
   I regret studying law. (Żałuję, że studiowałam prawo.)
 2. claim *****
  • prawo (do czegoś) [COUNTABLE]
   The father proved his claim to see his children. (Ojciec dowiódł swojego prawa do widywania dzieci.)
   He has a claim to the estate. (On ma prawo do posiadłości.)
   I have a claim to use this parking spot. (Mam prawo używać tego miejsca parkingowego.)
 3. law *****
  • zasada, prawo (np. powszechnego ciążenia) [COUNTABLE]
   Your behaviour breaks all the laws of logical thinking. (Twoje zachowanie łamie wszelkie prawa logicznego myślenia.)
   Newton formulated three laws of motion. (Newton sformułował trzy zasady dynamiki.)
   zobacz także: rule
 4. right ***** , r. (skrót) ***
 5. power , *****
 6. statute **
  • prawo, ustawa [COUNTABLE]
   I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world. (Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.)
 7. principle ***
 8. entitlement *
  • prawo (do zrobienia czegoś, np. do głosowania) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   the right to have or do something
   I have as much entitlement to happiness as you do to misery. (Mam tyle prawa do szczęścia jak ty do nieszczęścia.)
 9. eligibility *
 10. piece of legislation
rzeczownik
 1. the right *** , somebody's right *****
  • czyjeś prawo (prawa strona)
   "Where is my phone?" "It's on your right." ("Gdzie jest mój telefon?" "Jest po twojej prawej stronie.")
   The pub is on the right. (Pub jest po prawej.)
przymiotnik
 1. legitimate ** , legitimatize American English , legitimatise British English
  • słuszny, zasadny, prawidłowy, prawy, uzasadniony
   I told him to stand up for himself, which you know is legitimate advice. (Powiedziałem mu, żeby się postawił, co jak wiesz, jest słuszną radą.)
   Well, I think your remarks are legitimate. (Cóż, myślę, iż twoje uwagi są słuszne.)
   zobacz także: just
 2. righteous
  • prawy, słuszny, cnotliwy
   George was a righteous man. I follow his example. (George był prawym człowiekiem. Biorę z niego przykład.)
   Your anger was righteous, he behaved inappropriately. (Twój gniew był słuszny, on zachował się niestosownie.)
 3. clean ****
 4. upright *
 5. honourable British English , honorable American English *
 6. virtuous
 7. right-hand
 8. right ***** , r. (skrót) ***
 9. upstanding
 10. integrous
przysłówek
 1. rectitudinous
czasownik
 1. be disqualified from doing something
  • być niezdolnym (do robienia czegoś), nie mieć prawa, być pozbawionym prawa (do zrobienia czegoś)
   She was disqualified from taking part in the Olympic games because she took steroids. (Została pozbawiona prawa do brania udziału w olimpiadzie, ponieważ brała sterydy.)
 2. be disqualified from something
  • być niezdolnym (do czegoś), nie móc (czegoś zrobić), nie mieć prawa (do czegoś)
   Because I was caught drunk riding a bike, I was disqualified from driving. (Ponieważ zostałem złapany pod wpływem alkoholu na rowerze, prawo do prowadzenia samochodu zostało mi odebrane.)

Powiązane zwroty — "prawa"

rzeczownik
kara (za złamanie prawa) = penalty
prawica = the Right +1 znaczenie
ład (o przestrzeganiu prawa przez obywateli) = order
przewinienie (złamanie prawa) = guilt
koncesja (prawa własności i posiadania) = concession
wygaśnięcie (umowy, prawa) = expiration +1 znaczenie
skrzydło (odległa prawa lub lewa część boiska) = wing
naruszenie (prawa) = transgression +1 znaczenie
przestrzeganie (np. prawa) = observation
prawość = integrity +5 znaczeń
wdrożenie (np. prawa) = operation , op (skrót) informal
wywłaszczenie (odebranie prawa własności) = expropriation
złamanie (np. zasad, prawa) = breaking
prawo głosu (prawo do wyrażania opinii) = voice
przekroczenie (np. przepisów prawa, odgórnych wytycznych) = breach
prawa strona = right , r. (skrót) +1 znaczenie
rezygnacja (z prawa do czegoś) = relinquishment
pogwałcenie (prawa, zasad) = breach +1 znaczenie
czasownik
przestrzegać (np. prawa) = observe
korzystać (z prawa do czegoś) = exercise , ex. (skrót)
naruszać (czyjeś prawa) = trespass
wprowadzać (prawo) = mandate
określać (prawa, regulacje) = stipulate
rezygnować (z prawa do czegoś) = relinquish
ograniczać (np. czyjeś prawa, wolność) = restrict
strzec (np. prawa, tajemnicy) = guard
zawierać (np. teorię, prawa) = embody , także: imbody old use
naruszyć (np. prawa, zasady) = infringe
łamać (prawo) = transgress
unieważniać (np. prawa) = repeal
zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj, tradycję) = flout
zaostrzać (prawo) = toughen
przymiotnik
prawny = legal +1 znaczenie
liturgiczny (odnoszący się do prawa kanonicznego) = canonical
przysłówek
prawnie = legally +1 znaczenie
inne