"przekroczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekroczenie" po polsku

przekroczenie

rzeczownik
 1. breach *
  • naruszenie, pogwałcenie, przekroczenie (np. przepisów prawa, odgórnych wytycznych) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law. (Nie możemy tworzyć interpretacji, które są naruszeniem Regulaminu i prawa.)
 2. crossing *
 3. overrun ,
  • przekroczenie (np. kosztów, czasu)
 4. contravention
 5. overdrawing
 6. overstepping
 7. exceedance  
 8. overrunning
czasownik
 1. cross , ****
 2. exceed formal **
  • przekroczyć, przewyższyć [TRANSITIVE]
   The weight of the letter should not exceed 500 grams. (Waga listu nie powinna przekraczać 500 gramów.)
   I am totally convinced that Europe will exceed our expectations. (Jestem całkowicie przekonany, że Europa przekroczy nasze oczekiwania.)
  • przekroczyć (np. limit, granicę) [TRANSITIVE]
   You exceeded the speed limit. (Przekroczyłeś limit prędkości.)
   Don't exceed the time limit or I'll have to fail you. (Nie przekraczaj limitu czasu, albo będę musiał cię oblać.)
 3. overrun ,
 4. overstep
 5. overdraw
phrasal verb
 1. go beyond something *
  • przekraczać coś, wykraczać poza coś
   His behaviour goes beyond any limits. (Jego zachowanie przekracza wszelkie granice.)
   This case went beyond my knowledge. (Ta sprawa wykroczyła poza moją wiedzę.)
czasownik
 1. transcend *
 2. surpass *
  • przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)
   The results surpassed all our expectations. (Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.)
 3. transgress
 4. pass , *****
  • przekraczać (np. jakąś wartość) [TRANSITIVE]
   Our operating costs passed the acceptable threshold. (Nasze koszty działania przekroczyły akceptowalny próg.)
   I didn't buy the car because its total price passed 8000 dollars. (Nie kupiłem tego samochodu, bo jego całkowita cena przekroczyła 8000 dolarów.)
phrasal verb
 1. run over *

powered by  eTutor logo