ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. focus on developing = nacisk na rozwijanie focus on developing
3. focus on creating = nacisk na stwarzanie focus on creating
4. focus on getting = nacisk na dostawanie focus on getting
5. begin to focus = zacznij skupiać begin to focus
6. decide to focus = zdecyduj się skupić decide to focus
7. focus on making = nacisk na robienie focus on making
8. start focusing = zacznij skupiać start focusing
9. focus on reducing = nacisk na redukowanie focus on reducing
10. focus on building = nacisk na budynek focus on building
11. focus on producing = nacisk na produkowanie focus on producing
12. go to focus = wiedź do ogniska go to focus
13. decide focus = rozstrzygnij nacisk decide focus
14. focus on bringing = nacisk na przynoszenie focus on bringing
15. cause to focus = powód do ogniska cause to focus
16. get to focus = dojdź do ogniska get to focus
17. start to focus = początek do ogniska start to focus
  • Only now, though, is widespread attention starting to focus on it.
  • So he started to focus on the stocks of smaller companies, trying to figure out what their value would be if they were taken private.
  • In 2008 she started to focus more on her acting career.
  • Confidence is lost when you start to focus on the wrong things.
  • His eyes were growing distant, starting to focus on something else.
  • In 1850 she started to focus her energies on women's rights.
  • She was written out when the show started to focus more on the workplace.
  • Beginning in the 1950s, the artist started to focus on painting Jewish religious and cultural life.
  • R&B started to focus more on solo artists than groups.
  • Eyes starting to focus then, he realized one person was missing.
18. created to focus = stworzony do ogniska created to focus
(4) provide, allow, leave
Kolokacji: 3
(8) retire, resign
Kolokacji: 2
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.