"zwolnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwolnienie" po polsku

zwolnienie

rzeczownik
 1. exemption *
  • zwolnienie (kwota zwolniona od podatku) [COUNTABLE]
   Those costs are subject to exemption. (Te koszty są objęte zwolnieniem od podatku.)
 2. dismissal
  • zwolnienie (np. z pracy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Partnership agreement states that we both have to agree on a dismissal. (Umowa partnerska mówi, że oboje musimy się zgodzić na zwolnienie.)
   I protested against his unfair dismissal. (Protestowałem przeciwko jego bezprawnemu zwolnieniu.)
 3. immunity *
 4. displacement
  • zwolnienie, usunięcie ze stanowiska
   The company started to have problems after his displacement. (W firmie zaczęły pojawiać się problemy po jego zwolnieniu.)
 5. riddance
 6. exoneration
 7. exemption from something
 8. dismission
  • zwolnienie (np. z pracy)
  • zwolnienie (nadanie wolnego)
 9. releasing
 10. exempting
 11. slowing down
 12. vacating
 13. congé , także: congee
 14. dismissing
  • zwolnienie, wyrzucenie (z pracy)
  • zwolnienie (nadanie wolnego)
 15. disbanding
 16. downshifting
 17. slackening
 18. relinquishing
 19. demitting   old use
idiom
 1. old heave-ho  
 2. order of the boot
czasownik
 1. free somebody ***** , free somebody up
  • zwolnić kogoś (przez zastąpienie go)
   He's useless for our company, I have to free him. (On jest bezużyteczny dla naszej firmy, muszę go zwolnić.)
   I'm afraid that my boss wants to free me up - he's looking for someone new. (Obawiam się, że mój szef chce mnie zwolnić - szuka kogoś nowego.)
 2. dismiss somebody **  
  to remove an employee from their job; to terminate someone's employment
  Jane was unfairly dismissed from her post. (Jane została niesprawiedliwie zwolniona ze swojego stanowiska.)
  He was dismissed for stealing money from the cash register. (Zwolniono go za kradzież pieniędzy z kasy.)
 1. give somebody notice
Sack Him, Fire Him, Dismiss Him!!! What's Negative About That ...
czasownik
 1. fire ***** , sack British English **
  • zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy) [TRANSITIVE]
   My boss fired me for being late. (Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.)
   He was sacked again. (On znów został wyrzucony z pracy.)
   The company fired him for being drunk. (Wyrzucono go z firmy za to, że był pijany.)
   You can't fire somebody because of orientation. (Nie można zwolnić kogoś z powodu orientacji.)
   link synonim: can
 2. remove ****
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [TRANSITIVE]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 3. axe , także: ax American English
 4. terminate *
 5. relieve **
  • zastępować (kogoś pracującego na zmianie w pracy), zwalniać (kogoś z obowiązku) [TRANSITIVE]
   I got relieved from my duties. (Zostałem zwolniony z moich obowiązków.)
 6. relinquish
 7. absolve  
 8. slacken
 9. decelerate , deaccelerate
 10. unbind
 11. make idle
phrasal verb
 1. slow down **
  • zwalniać (zmniejszać prędkość)
   The train began to slow down. (Pociąg zaczął zwalniać.)
   Push the brake pedal to slow down. (Naciśnij pedał hamulca, żeby zwolnić.)
czasownik
 1. release ****
  • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
   We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
   link synonim: free
 2. slow **** , slow down ** , slow up
 3. dismiss **
 4. exempt *
 5. acquit
 6. vacate
 7. go slow
 8. downshift
 9. unstretch
 10. demit   old use
phrasal verb
 1. slow down **
 2. ease off
 3. throttle back
 4. slack up
idiom
 1. ease down  
  You have to ease down at work, you're not 20 anymore. (Musisz zwolnić w pracy, nie masz już 20 lat.)
  Ease down, you're driving too fast. (Zwolnij, jedziesz za szybko.)
 2. give somebody the air
phrasal verb
 1. lay somebody off
  • wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
   The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
   You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
phrasal verb
 1. come up ****
czasownik
 1. become vacant , fall vacant

powered by  eTutor logo