GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zwolnić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwolnić kogoś" po polsku

zwolnić kogoś

czasownik
 1. free somebody ***** , free somebody up
  • zwolnić kogoś (przez zastąpienie go)
   He's useless for our company, I have to free him. (On jest bezużyteczny dla naszej firmy, muszę go zwolnić.)
   I'm afraid that my boss wants to free me up - he's looking for someone new. (Obawiam się, że mój szef chce mnie zwolnić - szuka kogoś nowego.)
 2. dismiss somebody **  
  to remove an employee from their job; to terminate someone's employment
  Jane was unfairly dismissed from her post. (Jane została niesprawiedliwie zwolniona ze swojego stanowiska.)
  He was dismissed for stealing money from the cash register. (Zwolniono go za kradzież pieniędzy z kasy.)
 3. make somebody redundant
  • zwolnić kogoś (w ramach redukcji etatów)
   to dismiss someone because their job is no longer necessary
   Jake was made redundant last year. (Jake został zwolniony w zeszłym roku.)
   Most of the staff has been made redundant in a desperate attempt to save the company. (Większość personelu została zwolniona w desperackiej próbie uratowania firmy.)
 1. give somebody notice
czasownik
 1. release ****
  • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [przechodni]
   I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
   We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
   link synonim: free
 2. slow , **** , slow down ** , slow up
 3. dismiss **
 4. exempt *
 5. acquit
 6. vacate
 7. go slow
 8. downshift
 9. unstretch
 10. demit oficjalnie   dawne użycie [przechodni]
  The boss demitted him. (Szef zwolnił go.)
phrasal verb
 1. slow down **
 2. ease off
 3. throttle back
 4. slack up
idiom
 1. ease down  
  You have to ease down at work, you're not 20 anymore. (Musisz zwolnić w pracy, nie masz już 20 lat.)
  Ease down, you're driving too fast. (Zwolnij, jedziesz za szybko.)
 2. give somebody the air
obrazek do "fire" po polsku
czasownik
 1. fire ***** , sack BrE **
  • zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy) [przechodni]
   My boss fired me for being late. (Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.)
   He was sacked again. (On znów został wyrzucony z pracy.)
   The company fired him for being drunk. (Wyrzucono go z firmy za to, że był pijany.)
   You can't fire somebody because of orientation. (Nie można zwolnić kogoś z powodu orientacji.)
   link synonim: can
 2. remove ****
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [przechodni]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 3. axe , także: ax AmE
 4. relieve **
  • zastępować (kogoś pracującego na zmianie w pracy), zwalniać (kogoś z obowiązku) [przechodni]
   I got relieved from my duties. (Zostałem zwolniony z moich obowiązków.)
 5. terminate *
  • zwalniać (kogoś z pracy)
   Have you ever terminated an employee? (Czy kiedykolwiek zwolniłeś pracownika?)
 6. relinquish
 7. absolve  
 8. slacken
 9. decelerate , deaccelerate
 10. unbind
 11. make idle
phrasal verb
 1. lay somebody off
  • wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
   The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
   You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
phrasal verb
 1. come up ****
czasownik
 1. become vacant , fall vacant