"zmniejszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmniejszenie" po polsku

zmniejszenie

rzeczownik
 1. decrease *
  • zmniejszenie, spadek, obniżenie
   There is a steady decrease in the number of young people living in this city. (Następuje stopniowy spadek liczby młodych osób mieszkających w tym mieście.)
   The truth is that there has been a real decrease in this budget. (Prawdą jest, że nastąpił realny spadek w tym budżecie.)
   przeciwieństwo: increase
   zobacz także: reduction
 2. depletion
  • uszczuplenie, wyczerpanie, zmniejszenie
   We are threatened by depletion of our natural resources. (Grozi nam wyczerpanie naszych surowców naturalnych.)
   Those unexpected expenses resulted in depletion of our bank account. (Te nieoczekiwane wydatki poskutkowały uszczupleniem naszego konta bankowego.)
 3. drop , *****
  • zmniejszenie, spadek [tylko liczba pojedyncza]
   The drop of temperature was unexpected. (Spadek temperatury był niespodziewany.)
   The drop of wine prices made me really happy. (Spadek cen win naprawdę mnie ucieszył.)
 4. cutback
  • redukcja (np. zatrudnienia), cięcie (w budżecie), zmniejszenie (np. produkcji)
   reductions, budget cuts
   We were forced to make a cutback in our employment. (Byliśmy zmuszeni do wykonania cięć w zatrudnieniu.)
 5. remission
 6. taper
  • zmniejszenie (siły), redukcja (intensywności)
 7. diminution
 8. dropping
 9. carving *
 10. drawdown
 11. diminishment
 12. cutting *
 13. letup
 14. extenuation
 15. cutdown
 16. skeletonizing , skeletonising British English
  • zmniejszenie (np. oddziału wojskowego)
 17. minimizing , także: minimising British English
 18. deadening
 19. precutting
 20. remitting
 21. slackening
 22. minishing
czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [przechodni]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. decrease **
  • zmniejszać, zmniejszać się [przechodni/nieprzechodni]
   My bills will decrease next year. (Moje rachunki zmniejszą się w przyszłym roku.)
   The number of students at our university has decreased. (Liczba studentów na naszym uniwersytecie się zmniejszyła.)
   Their profits have decreased by 20%. (Ich zyski zmniejszyły się o 20%.)
   To decrease the cost use a simple design. (Żeby zmniejszyć koszt użyj prostego projektu.)
   przeciwieństwo: increase
   zobacz także: reduce
 3. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [przechodni/nieprzechodni]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 4. bridge ***
  • zmniejszać (różnice, przepaść)
   We must bridge the divide between our society and the immigrants. (Musimy zmniejszyć przepaść między naszym społeczeństwem a imigrantami.)
 5. minimize ** , minimise British English
 6. diminish **
 7. chop **
  • zmniejszać, ucinać (dochody) potocznie [przechodni]
   My mother chopped my allowance. (Moja mama ucięła moje kieszonkowe.)
   My boss has chopped my salary. (Mój szef uciął moją pensję.)
   His parents decided to chop his pocket money after his rude behaviour. (Jego rodzice postanowili zmniejszyć mu kieszonkowe po jego niegrzecznym zachowaniu.)
 8. cut *****
 9. narrow , ***
 10. drop , *****
  • zmniejszać, redukować [przechodni]
   Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
   The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 11. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 12. trim **
  • obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet) [przechodni]
   We have to trim our budget, we spend more than we earn. (Musimy zmniejszyć nasz budżet, wydajemy więcej, niż zarabiamy.)
 13. wane
 14. relieve **
  • uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie) [przechodni]
   You have to relieve your anxiety or you'll be sick. (Musisz zmniejszyć swój niepokój albo będziesz chory.)
   She relieved the tension by telling a joke. (Ona rozładowała napięcie poprzez powiedzenie żartu.)
 15. dampen , dampen down British English
 16. prune , także: proyn dawne użycie
 17. carve ** , także: carven dawne użycie
 18. pare
 19. fall , *****
  • tracić, zmniejszać [nieprzechodni]
   Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
   My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 20. deaden
 21. slacken
 22. remit ,
 23. skeletonize , skeletonise British English
 24. extenuate
 25. disquantity
 26. minish dawne użycie   dawne użycie
phrasal verb
 1. turn down *
 2. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 3. pull down
 4. whittle down
 5. trim down , trim something down
 6. winnow down
 7. ease on
 1. make smaller  
czasownik
 1. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt), zmniejszyć (ciężar, wagę), zmniejszać
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
phrasal verb
 1. turn something down
 2. bring something down , także: bring down something *
 3. roll something back
 4. smooth something over
  • zmniejszać coś, łagodzić coś (np. trudności, dolegliwości, sytuację)
   I'd like to smooth things over between my brother and I. (Chciałbym załagodzić sytuację między mną a moim bratem.)
   If we smooth over differences between us, we'll reach a compromise. (Jeśli zmniejszymy różnice między nami, dojdziemy do kompromisu.)
 5. pare something down
 6. whittle something away
 7. chip away at something
rzeczownik
 1. decline ***
  • spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji) [policzalny]
   a decrease
   The Chinese market closed for us, so we had to have a decline in production. (Rynek chiński się dla nas zamknął, więc musieliśmy mieć obniżenie w produkcji.)
   There is always a decline in clothes prices before a new collection is launched. (Zanim zostanie wypuszczona nowa kolekcja ubrań zawsze jest spadek cen.)
 2. dropping  
 3. decrement
czasownik
 1. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [nieprzechodni]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 2. shrink **
 3. dwindle
  • kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
   Our supply of water has dwindled. (Nasze zapasy wody zmniejszyły się.)
   My hopes for winning dwindled with each passing minute. (Moje nadzieje na wygraną zmniejszały się z każdą minutą.)
 4. abate
 5. be in decline
 6. preshrink
phrasal verb
 1. go down ***  
  Her temperature has gone down. (Jej temperatura zmniejszyła się.)
  My income has recently gone down. (Mój dochód ostatnio się zmniejszył.)
 2. fall off *
  • zmniejszać się, maleć
   Your attendance in the classes fell off. (Twoja obecność na zajęciach zmalała.)
   Unemployment will fall off in the next months. (Bezrobocie zmniejszy się w następnych miesiącach.)
   link synonim: fall
   przeciwieństwo: rise
 3. drop off  
 4. fall back *
 5. ease off , ease up

powered by  eTutor logo