"części" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "części" po polsku

części

rzeczownik
 1. elements ***
  • elementy, części
   I tried to assemble a shelf but some of the elements got lost. (Próbowałem złożyć półkę, ale niektóre elementy się zapodziały.)
 2. deliverable
obrazek do "part" po polsku obrazek do "section" po polsku obrazek do "portion" po polsku
rzeczownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *   [policzalny lub niepoliczalny]
  It's only part of the problem. (To tylko część problemu.)
  The rear part of the car was damaged. (Tylna część samochodu była uszkodzona.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: component, ingredient
 2. side *****
  • strona, część (np. jakiegoś obszaru) [policzalny]
   This side of the city is very popular. (Ta część miasta jest bardzo popularna.)
   He was standing on the other side of the street. (On stał po drugiej stronie ulicy.)
 3. section ****
  • część, odcinek, sekcja [policzalny]
   a part
   He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
   Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
   zobacz także: piece, portion
  • fragment, część (całości)
   I want to cut off this section of the dress. (Chcę uciąć tę część sukienki.)
   I will show you a section of that article. (Pokażę ci fragment tamtego artykułu.)
 4. lot , *****   [policzalny]
  My lot of inheritance is way smaller than my sister's. (Moja część spadku jest dużo mniejsza niż mojej siostry.)
  Your lot is bigger than mine, it's unfair. (Twoja część jest większa od mojej, to niesprawiedliwe.)
 5. portion ***
  • część, partia, fragment [policzalny]
   This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
   A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
   przeciwieństwo: whole
   zobacz także: section, segment
 6. element ****   [policzalny]
  We are missing one element from the puzzle. (Brakuje nam jednej części z puzzli.)
  One element doesn't fit to the others. (Jeden element nie pasuje do pozostałych.)
  zobacz także: component
 7. bit ****
 8. segment **
  • część (populacji), segment (np. rynku), sektor (np. finansowy) [policzalny]
   She cannot take part in different segments of the society all the time. (Nie może działać w rożnych częściach społeczeństwa w tym samym momencie.)
   She works for the financial segment in a well-known company. (Ona pracuje dla sektoru finansowego w dobrze znanej firmie.)
   zobacz także: portion
 9. share *****   [tylko liczba pojedyncza]
  He ate my share of the cake. (On zjadł moją część tortu.)
  A share of her money is mine. (Część jej pieniędzy jest moja.)
 10. fraction **
 11. fragment **
 12. movement ****
  • część (np. symfonii)
   I didn't enjoy the first movement of his symphony. (Nie podobała mi się pierwsza część jego symfonii.)
   Let's analyze the second movement of the suite. (Przeanalizujmy drugą część tej suity.)
 13. fraction **
 14. limb **
  • człon, odnoga, część (organizacji, zrzeszenia, itd.)
   The local limb of the company was very successful this year. (Miejscowa odnoga firmy odniosła dużo sukcesów w tym roku.)
 15. del *  
 16. instalment British English , installment American English
 17. pars
 18. deal *****
 19. parter
  • część, odcinek (np. programu telewizyjnego, filmu o określonej liczbie części)
 20. share-out British English
 21. feck Scottish English  
 22. dite
przymiotnik
 1. frequent **  
  He became a frequent visitor to Elizabeth's new house. (On stał się częstym gościem w nowym domu Elizabeth.)
  Tornadoes are quite frequent in this area. (Tornada są dość częste na tym obszarze.)
 2. repeated *
 3. rife
przymiotnik
 1. unaccustomed

Powiązane zwroty — "części"

przymiotnik
drugi (część jakieś całości) = other , także: ither Scottish English
prowincjonalny (o części kraju) = suburban
napięty (o części ciała) = tense
częściowy = partial +2 znaczenia
solidny (o części ciała) = heavy
arktyczny (odnoszący się do północnej części świata) = arctic
bolący (o jakiejś części ciała) = bad
przedni (o części pojazdu, o części ciała zwierzęcia) = fore
tylny (o części np. pojazdu) = rearward
przyimek
na (używane na określenie części ciała, która dotyka ziemi) = on
w (używane do określenia części, która jest uderzona lub dotknięta) = on
rzeczownik
procent (część czegoś wyrażona w procentach) = percentage
choroba (zwykle poważna choroba dotycząca konkretnej części ciała) = disease
mechanizm (części wewnątrz maszyny) = machinery
połówka (jedna z dwóch części) = half
praca (np. części ciała) = action
częstotliwość = frequency +2 znaczenia
kwarta (jedna z czterech części meczu) = quarter , także: one-quarter , także: qr , także: qr.
kołodziej (rzemieślnik wykonujący drewniane części wozów) = wheeler , wheelwright
podpis (tekst dialogu wyświetlany w dolnej części ekranu podczas filmu) = subtitle
chmiel (wysuszone części kwiatów chmielu) = hops
cząstka = particle +2 znaczenia
anatomia (budowa organizmu żywego lub jego części) = anatomy
montowanie (z części) = assemblage
comber (mięso z części grzbietowej zwierzęcia) = saddle
siodełko (część np. gitary) = nut
dychotomia (podział całości na dwie różniące się części) = dichotomy
fragmentacja (proces dzielenia pakietu na mniejsze części) = fragmentation
Darfur (region leżący w zachodniej części Sudanu) = Darfur
przysłówek
inne
czasownik
sterczeć (o części czegoś) = poke , także: proke British English dialekt
łączyć (np. części) = interconnect
rozdzielić (na części) = split apart +1 znaczenie
wyposażyć (w nowe części lub urządzenia) = refit
rozszczepiać (coś na podłużne części) = sliver
znaleźć źródło (np. potrzebnych części) = source
spajać (np. części, kawałki) = join
rozkładać (np. coś na części pierwsze) = decompose , także: decompound
prefiks
phrasal verb
rozłożyć coś (rozebrać coś na części) = take something apart

powered by  eTutor logo