"rozdzielić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdzielić" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozdzielić

czasownik
 1. divide *** , divide up
  • obdzielić, rozdzielić [TRANSITIVE]
   You'll contact us, and we'll divide it in half. (Skontaktujesz się z nami i rozdzielimy to na pół.)
   I haven't yet decided how to divide the money. (Jeszcze nie zdecydowałem, jak rozdzielić pieniądze.)
 2. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 3. separate ****
  • rozdzielić (odsunąć od siebie) [TRANSITIVE]
   Separate your children, they're fighting again. (Rozdziel swoje dzieci, znowu się biją.)
   The mother didn't let the doctor separate her from her child. (Matka nie pozwoliła lekarzowi rozdzielić jej od swojego dziecka.)
 4. divorce ***
  • rozdzielić (np. idee, tematy) formal [TRANSITIVE]
   You have to divorce these two topics and deal with them separately. (Musisz rozdzielić te dwa tematy i zająć się nimi oddzielnie.)
   You can't divorce these two concepts - they are not interchangeable. (Nie możesz rozdzielić tych dwóch koncepcji - nie są one zamienne.)
 5. spread ****
  • podzielić, rozdzielić [TRANSITIVE]
   You spread the apples unevenly! (Rozdzieliłeś jabłka nierówno!)
   Let's spread the cake into 4 pieces. (Podzielmy ciasto na 4 kawałki.)
 6. apportion
 7. dissociate
 8. cleave
  • podzielić, rozdzielić (np. społeczeństwo na dwie części)
 9. split apart
  • rozdzielić (na części)
 10. disaggregate  
 11. unsolder
  • rozdzielić (zlutowane części)
 12. divvy up informal
phrasal verb
 1. tear down  
 2. split up
  • podzielić, rozdzielić
   The teacher split us up into groups. (Nauczyciel podzielił nas na grupy.)
   That girl tried to split us up but she didn't manage to do that. (Ta dziewczyna próbowała nas rozdzielić, ale jej się nie udało.)
 3. tear apart  
 4. dole something out
czasownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *
 2. distribute **
 3. dispense *
 4. allot
 5. sunder
 6. disjoin
 7. dissever
phrasal verb
 1. dole out
 2. pull something apart , pull somebody apart
phrasal verb
 1. split up
czasownik
 1. disaggregate  
idiom
 1. draw apart
wykrzyknik
 1. break!  

Powiązane zwroty — "rozdzielić"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przysłówek
przymiotnik

"rozdzielić" — Słownik kolokacji angielskich

split apart kolokacja
 1. split czasownik + apart przysłówek = rozdzielić (na części)
  Bardzo silna kolokacja

  If he were to do such a thing, the family would be split apart.

  Podobne kolokacje:
split up kolokacja
 1. split czasownik + up particle = podzielić (się), rozdzielić (się)
  Bardzo silna kolokacja

  The couple split up for a while but later got back together.

  Podobne kolokacje:
tear down kolokacja
 1. tear czasownik + down particle = rozdzielić
  Bardzo silna kolokacja

  Won't be long before they tear down the old house.

  Podobne kolokacje:
divide up kolokacja
 1. divide czasownik + up particle = obdzielić, rozdzielić
  Bardzo silna kolokacja

  The present study will be divided up into two main parts.

  Podobne kolokacje: