Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"rozłożyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozłożyć coś" po polsku

czasownik
 1. spread **** , spread out *
  • rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
   I spread the map out on the table. (Rozłożyłem mapę na stole.)
   Spread the blanket out to dry. (Rozłóż koc, żeby się wysuszył.)
   He spread the papers out between them. (On rozłożył papiery pomiędzy nimi.)
  • rozłożyć, rozkładać (w czasie)
   We will spread this trip in time. (Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.)
   If you have a lot of work, you can spread it. (Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.)
 2. spread ****
  • rozkładać, rozłożyć, rozpostrzeć, rozpościerać [przechodni]
   I spread the map out on the table. (Rozłożyłem mapę na stole.)
   Spread the blanket out to dry. (Rozłóż koc, żeby się wysuszył.)
   He spread the papers out between them. (On rozłożył papiery pomiędzy nimi.)
  • rozłożyć (ramiona), rozszerzyć (nogi) [przechodni]
   He spread his arms, telling us there is nothing more he could do. (Rozłożył ramiona, mówiąc nam, że nie ma nic więcej, co mógłby zrobić.)
   Don't spread your legs while doing this exercise. (Nie rozszerzaj nóg wykonując to ćwiczenie.)
 3. extend ***
  • rozłożyć (mebel) [przechodni/nieprzechodni]
   Extend the table. We'll have guests. (Rozłóż stół. Będziemy mieli gości.)
   I extended the wrong ladder. (Rozłożyłem niewłaściwą drabinę.)
   przeciwieństwo: fold
 4. stagger *   [przechodni]
 5. corrupt *
  • rozłożyć, rozkładać się
   The corpse had corrupted long before we found it. (Zwłoki rozłożyły się długo przed tym, zanim je znaleźliśmy.)
 6. biodegrade
phrasal verb
 1. open out
  • rozłożyć (np. mapę, gazetę)
   The man opened out a newspaper and lit a pipe. (Mężczyzna rozłożył gazetę i zapalił fajkę.)
   Could you open out the map? I need to check something. (Czy mógłbyś rozłożyć mapę? Muszę coś sprawdzić.)

rozłożyć coś

phrasal verb
 1. set something out , set out something ** , lay something out , lay out something **
  • rozstawić coś, rozłożyć coś
   The men set the stand out. (Mężczyźni rozłożyli stragan.)
   She laid out the cards on the table and began to tell me about my future. (Ona rozłożyła karty na stole i zaczęła mi mówić o mojej przyszłości.)
 2. spread something out  
 3. take something apart
  • rozłożyć coś (rozebrać coś na części)
   I took this device apart to find out how it works. (Rozebrałem to urządzenie na części, by dowiedzieć się, jak działa.)
   This issue is complicated. We have to take it apart. (Ta kwestia jest skomplikowana. Musimy rozłożyć ją na części.)
 4. smooth something out
 5. fold something out  
czasownik
 1. unfold **
  • rozkładać (np. mapę), rozpakowywać (zawiniątko), rozwijać (zwitek czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He unfolded the map on the table. (On rozłożył mapę na stole.)
   Unfold the umbrella, it's raining. (Rozłóż parasol, pada.)
   They unfolded the flag and hung it. (Oni rozwinęli flagę i powiesili ją.)
   She decided to unfold the bundle and saw a golden ring. (Ona zdecydowała się rozpakować zawiniątko i zobaczyła złoty pierścionek.)
 2. distribute **
  • rozkładać (np. obciążenie, wagę) [przechodni]
   The weight has been distributed evenly. (Waga została rozłożona równo.)
   She distributes her weight on both of her legs. (Ona rozkłada swoją wagę na obydwie nogi.)
 3. dispose *
 4. resolve ***
 5. splay , splay out
 6. decompose , także: decompound
 7. open , *****
  • rozwijać, rozkładać (np. parasol, mapę) [przechodni/nieprzechodni]
   I got wet because I couldn't open the umbrella. (Zmokłem, bo nie potrafiłem rozłożyć parasola.)
   Open the map to see where we are. (Rozwiń mapę, aby zobaczyć gdzie jesteśmy.)
   I can't open my umbrella, it is stuck. (Nie mogę otworzyć mojej parasolki, zacięła się.)
 8. degrade *
 9. fieldstrip  
 10. undouble
czasownik
 1. decay *
  • rozkładać się, gnić (np. ciało, materiał organiczny)
   Organic material creates gas as it decays. (Materiały organiczne, rozkładając się, wytwarzają gaz.)
   The temperatures on Mount Everest are so low that nothing there decays. (Temperatury na Mount Everest są tak niskie, że nic tam nie gnije.)
   My tooth was totally decayed, so my dentist decided to extract it. (Mój ząb był całkiem spróchniały, więc mój dentysta postanowił go wyrwać.)
   link synonim: rot
 2. convert , **
  • rozkładać się (np. sofa) [nieprzechodni]
   The sofa converts, you two can sleep on it. (Sofa rozkłada się, możecie oboje na niej spać.)
   This table converts and the whole family can sit at it. (Ten stół się rozkłada i cała rodzina może przy nim siedzieć.)
 3. perish
 4. spoil *
 5. moulder BrE , molder AmE
 6. putrefy
phrasal verb
 1. come apart
 2. moulder away
phrasal verb
 1. break down **
 2. settle down *
  • umościć się, rozłożyć się (w fotelu, na kanapie) potocznie
   They put up their tents and settled down for the night. (Rozłożyli namioty i umościli się przed snem.)
   I settled down in front of the television for the evening. (Na wieczór rozłożyłam się przed telewizorem.)