Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"section" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "section" po angielsku

section ****

obrazek do "section" po polsku
rzeczownik
 1. część, odcinek, sekcja [COUNTABLE]
  a part
  He lives in the poor section of the town. (On mieszka w biednej części miasta.)
  Is there any information about New York in this section? (Czy są w tej sekcji jakieś informacje o Nowym Jorku?)
  zobacz także: piece, portion
 2. ustęp, rozdział (np. w książce) [COUNTABLE]
  This is explained in the last section. (To jest wyjaśnione w ostatniej części.)
  Read the last section of the book. (Przeczytaj ostatni rozdział książki.)
  To understand this issue, you have to read the second section of my book. (Żeby zrozumieć tę kwestię, musicie przeczytać ustęp drugi z mojej książki.)
 3. sekcja (grupa ludzi) [COUNTABLE]
  This section will search for food. (Ta sekcja poszuka jedzenia.)
  This section will be responsible for water supply. (Ta sekcja będzie odpowiedzialna za zapas wody.)
 4. ustęp (np. w kodeksie prawnym) [COUNTABLE]
  Do you know the 5th section of pandect? (Czy znasz 5. ustęp kodeksu prawnego?)
  I have read this section five times and I still don't understand it. (Przeczytałam ten ustęp pięć razy i nadal go nie rozumiem.)
 5. rzut (np. rysunek techniczny) technical
  The section of the house design is detailed. (Rzut projektu domu jest bardzo szczegółowy.)
  Let's take a look at the section of this area. (Spójrzmy na rzut tego obszaru.)
 6. sekcja (np. zwłok) technical
  Today we will learn some basics of body section. (Dzisiaj nauczymy się podstaw sekcji zwłok.)
  The body section will give us the cause of death. (Sekcja zwłok poda nam przyczynę śmierci.)
 7. wycinek (np. do analizy medycznej) technical [COUNTABLE]
  She took a section of his stomach. (Ona pobrała wycinek z jego żołądka.)
  We have to take a section of your liver. (Musimy pobrać wycinek twojej wątroby.)
 8. działka terenu (o boku jednej mili) American English [COUNTABLE]
  The price of a section has gone up. (Cena działki terenu wzrosła.)
  He owns a section in the countryside. (On posiada działkę terenu na wsi.)
 9. przekrój technical [COUNTABLE]
  The section of the stone gave us a lot of information. (Przekrój kamienia dał nam wiele informacji.)
  I wasn't able to look at the section of a mouse. (Nie byłam w stanie spojrzeć na przekrój myszy.)
 10. fragment, część (całości)
  I want to cut off this section of the dress. (Chcę uciąć tę część sukienki.)
  I will show you a section of that article. (Pokażę ci fragment tamtego artykułu.)
 11. jednostka w brytyjskiej armii składająca się z dwóch zespołów ogniowych (8-10) żołnierzy British English
  Which section do you belong to? (Do której jednostki należysz?)
  The general was proud of his well trained sections. (Generał był dumny ze swych dobrze wyszkolonych jednostek.)
 12. dział księgi wieczystej

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. umieścić w szpitalu psychiatrycznym British English
  They want to section me but I'm normal. (Oni chcą mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym, ale ja jestem normalny.)
  He sectioned his mother because she was acting strangely. (On umieścił swoją matkę w szpitalu psychiatrycznym, bo zachowywała się dziwnie.)
 2. przeciąć, przecinać
  I have to section this trunk in half. (Musze przeciąć ten pień na pół.)
  I'm not strong enough to section this board - can you help me? (Nie jestem wystarczająco silny, żeby przeciąć tę deskę - możesz mi pomóc?)
 3. pobierać wycinek (np. tkanki) technical
  The doctor sectioned my tissue to examine it. (Lekarz pobrał wycinek mojej tkanki do badania.)
  The surgeon sectioned the stomach during the surgery. (Chirurg pobrał wycinek żołądka podczas operacji.)
 4. robić nacięcie (np. w czasie operacji) technical
  They sectioned his stomach. (Oni zrobili nacięcie na jego brzuchu.)
  He sectioned my chest but I didn't feel the pain. (On zrobił nacięcie na mojej klatce piersiowej, ale nie czułem bólu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "section"

rzeczownik
phrasal verb
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo