"ustęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustęp" po polsku

ustęp

rzeczownik
 1. section ****
  • ustęp, rozdział (np. w książce) [policzalny]
   This is explained in the last section. (To jest wyjaśnione w ostatniej części.)
   Read the last section of the book. (Przeczytaj ostatni rozdział książki.)
   To understand this issue, you have to read the second section of my book. (Żeby zrozumieć tę kwestię, musicie przeczytać ustęp drugi z mojej książki.)
  • ustęp (np. w kodeksie prawnym) [policzalny]
   Do you know the 5th section of pandect? (Czy znasz 5. ustęp kodeksu prawnego?)
   I have read this section five times and I still don't understand it. (Przeczytałam ten ustęp pięć razy i nadal go nie rozumiem.)
 2. passage ***
  • ustęp, fragment [policzalny]
   Our task was to write a short passage about how we spent our holidays. (Naszym zadaniem było napisanie krótkiego ustępu o tym jak spędziliśmy wakacje.)
   She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays. (Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.)
 3. excerpt **
  • wyjątek, ustęp, fragment (np. filmu, książki)
   I want you to watch another excerpt from the film. (Chcę żebyście zobaczyli kolejny fragment filmu.)
 4. paragraph * , także: para.  
  We also have good wording on realigning programmes to sustainable development (para 35). (Stworzyliśmy również dobre sformułowanie w zakresie dostosowania programów do zrównoważonego rozwoju (ustęp 35).)
 5. latrine
 6. brasco Australian English potocznie

powered by  eTutor logo