"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

slide rzeczownik

rzeczownik + slide
Kolokacji: 22
water slide • rock slide • glass slide • microscope slide • mud slide • ...
slide + rzeczownik
Kolokacji: 15
slide show • slide rule • slide guitar • slide presentation • slide projector • ...
slide + czasownik
Kolokacji: 10
slide shows • slide continues • slide begins • slide appears • slide contains • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 19
show slides • reverse one's slide • use slides • stop one's slide • continue one's slide • ...
przymiotnik + slide
Kolokacji: 35
long slide • downward slide • recent slide • steep slide • slow slide • ...
przyimek + slide
Kolokacji: 10
with slides • of slides • for presentation slides • on a slide • in a slide • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.