"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) begin, start, come, go, try
Kolokacji: 7
1. continue to slide = kontynuuj pośliźnięcie się continue to slide
2. keep sliding = kontynuuj pośliźnięcie się keep sliding
3. stop sliding = przestań pośliznąć się stop sliding
4. avoid sliding = uniknij pośliźnięcia się avoid sliding
5. involve sliding = wymagaj pośliźnięcia się involve sliding
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.