"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
  • Because there were contributing factors, things that speak to states of mind.
  • There were a number of contributing factors to take into account.
  • He also speculated that his personal problems may have been contributing factors.
  • There were a number of contributing factors which helped to create the consumer revolution.
  • Education background, experience, and level of practice all are contributing factors to which salary is established.
  • Ask him about the 90's boom and he cites contributing factors beyond any president's control.
  • These differences may have been contributing factors to the eastern empire's survival.
  • It is possible, however, that those were contributing factors to my descent into madness.
  • In addition, all patients should be fully evaluated for contributing psychological factors.
  • There were a number of contributing factors to this.
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.