"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
  • He contributed all the stories and music on this production.
  • In 2007, he contributed original music to the feature film documentary The 11th Hour.
  • There he began studying film composing, by contributing music to dozens of student movies.
  • She contributed music and voice-over to the 1976 documentary film People of the Wind.
  • On several recent games, well-known artists have contributed music to the series.
  • In 2006, they contributed additional music to the film Miami Vice.
  • Caldwell has contributed music to a number of movies.
  • He also contributed music to Canadian radio and television during the 1970s.
  • Anyone can contribute articles, stories, artwork, or music to the website.
  • He contributed music to over one hundred major movies from the 1920s to the 1940s.
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.