"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. contributed since = przeznaczony od tej pory contributed since
2. contribute throughout = przyczyń się przez cały czas contribute throughout
3. contribute within = przyczyń się wewnątrz contribute within
4. contribute until = przyczyniać się do czasu gdy contribute until
5. contribute around = przyczyń się wokół contribute around
6. contribute against = przyczyniać się przeciwko contribute against
7. contribute before = przyczyń się wcześniej contribute before
8. contribute between = przyczyń się pośrodku contribute between
9. contribute across = przyczyń się wszerz contribute across
10. contribute without = przyczyń się na zewnątrz contribute without
11. contribute beyond = przyczyń się dalej contribute beyond
12. contribute despite = przyczyniać się pomimo contribute despite
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.