"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) begin, continue, start, stop
Kolokacji: 5
(3) allow, agree
Kolokacji: 2
1. allow to contribute = pozwól przyczynić się allow to contribute
2. agree to contribute = zgódź się przyczynić się agree to contribute
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.