"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(5) point, item, member
Kolokacji: 3
(10) material, equipment
Kolokacji: 2
(12) lyrics, poem, verse, poetry
Kolokacji: 4
(13) guitar, keyboard
Kolokacji: 2
(14) time, hour
Kolokacji: 2
(16) expertise, talent
Kolokacji: 2
(19) dollar, commentary, note
Kolokacji: 3
(22) voice, cash
Kolokacji: 2
(23) soldier, skill
Kolokacji: 2
(24) building, painting
Kolokacji: 2
(25) land, citizen
Kolokacji: 2
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.