"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) begin, continue, start, stop
Kolokacji: 5
1. ask to contribute = poproś by przyczynić się ask to contribute
2. want to contribute = chciej przyczynić się want to contribute
3. expected to contribute = spodziewać się, że przyczynić się expected to contribute
5. invited to contribute = zaproszony by przyczynić się invited to contribute
6. contribute by making = przyczyń się przez robienie contribute by making
7. required to contribute = wymagać by przyczynić się required to contribute
(3) allow, agree
Kolokacji: 2
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.