"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(4) heavily, massively
Kolokacji: 2
1. contribute largely = przyczyń się w dużej mierze contribute largely
3. later contribute = później przyczyń się later contribute
7. eventually contribute = ostatecznie przyczyń się eventually contribute
8. contribute materially = przyczyń się w poważnym stopniu contribute materially
9. contribute equally = przyczyń się równo contribute equally
11. generally contribute = ogólnie przyczyń się generally contribute
13. contribute offensively = przyczyń się po chamsku contribute offensively
14. together contribute = razem przyczyń się together contribute
15. notably contribute = wyraźnie przyczyń się notably contribute
16. somehow contribute = jakoś przyczyń się somehow contribute
17. contribute disproportionately = przyczyń się nieproporcjonalnie contribute disproportionately
18. simultaneously contribute = jednocześnie przyczyń się simultaneously contribute
(8) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(9) mightily, positively, most
Kolokacji: 3
(12) decisively, clearly
Kolokacji: 2
(13) voluntarily, gladly
Kolokacji: 2
(14) immeasurably, continuously
Kolokacji: 2
(15) collectively, jointly
Kolokacji: 2
(18) annually, periodically
Kolokacji: 2
(19) inadvertently, unwittingly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.