"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. contribute for = przyczyniać się dla contribute for
2. contribute on = przyczyniać się na contribute on
4. contribute over = przyczyniać się ponad contribute over
6. contribute of = przyczyniać się z contribute of
7. contribute among = przyczyniać się wśród contribute among
8. contribute into = przyczyniać się do contribute into
9. contribute under = przyczyń się poniżej contribute under
10. contribute after = przyczyń się potem contribute after
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.