"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
  • He contributed several short pieces to be used as broadsides by the Communication Company.
  • During that time he spent his free time contributing pieces to different news papers and taking music lessons.
  • Initially he contributed pieces for several revues in the 1920s.
  • Reed contributed more than 50 articles, reviews, and shorter pieces to this publication.
  • In 2004 he contributed pieces to the video art project Tempography.
  • Sears was eventually hired to contribute pieces to the town's newspaper by the managing editor.
  • He also contributes occasional pieces on individual filmmakers or films.
  • Parents are encouraged to help out with fundraising events and to contribute pieces to the school newsletter.
  • He frequently contributed pieces to The Times on cultural subjects, travel and the outdoors.
  • More recently, she has contributed journalistic pieces to The Guardian.
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.