ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
  • Many of the shows to which he contributed songs also had very long runs.
  • All members of the group contributed songs to the album.
  • Others have more members contribute songs, or give the whole band credit for writing.
  • All the band members have contributed songs to the album.
  • Brown contributed five songs to the score of the musical.
  • This was a full band effort with everyone contributing songs to the album.
  • He contributed two songs, and made a guest appearance on another song.
  • The band also contributed three songs to the film's soundtrack.
  • She would also contribute four songs for the film's soundtrack on August 1, 2000.
  • They contributed three songs for the soundtrack album to the movie.
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.