"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
  • He is contributing editor of the largest whale site on the Internet, with 10,000 visitors a month.
  • Both will have the title of contributing editor at the glossy monthly.
  • He also became contributing editor with the cultural and literary magazine 'Orientatie', which published many of his short stories.
  • She was joined by the poet Melissa Green as contributing editor.
  • She has also been contributing editor for What's Up Kids magazine.
  • They looked less like players than contributing editors - to, say, Vanity Fair.
  • That same year he was named contributing editor of The New Republic.
  • She also acts as contributing editor to Family Tree Magazine.
  • Here he worked first as a civil servant, then he starting 1953 as Contributing editor.
  • Murray is also contributing editor for American Road & Track.
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.