"contribute" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contribute czasownik

contribute + rzeczownik
Kolokacji: 100
contribute articles • contribute money • contribute songs • contribute vocals • contribute several percent • contribute essays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. contribute several percent = przyczyniać się kilka procent contribute several percent
6. contribute essays = pisz wypracowania contribute essays
9. contribute stories = przeznacz historie contribute stories
11. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
13. contribute funds = wpłać fundusze contribute funds
14. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
  • He contributed many technical and scientific papers in the field of heat transfer.
  • He contributed numerous papers to the Transactions of the institute.
  • In addition to contributing papers and articles to professional journals, she wrote books.
  • He contributed more than 100 papers to scientific and technical journals.
  • He contributed about twenty seven papers to various scientific societies in London.
  • He wrote nine books in his field, edited two more and contributed some 120 papers to scientific journals.
  • He also contributed numerous papers to its journal, the Emu.
  • By this time he had contributed more than twenty papers and made the acquaintance of many leading biologists.
  • He contributed over 200 papers to various scientific publications.
  • He also contributed papers on the antiquities of Rye to the same journal.
18. contribute music = wnieś muzykę contribute music
19. contribute lyrics = pisz liryków contribute lyrics
20. contribute reporting = przeznacz informowanie contribute reporting
24. contribute one's time = przyczyniać się czyjś czas contribute one's time
25. contribute poems = pisz wiersze contribute poems
26. contribute work = przeznacz pracę contribute work
czasownik + contribute
Kolokacji: 14
begin contributing • continue to contribute • ask to contribute • want to contribute • expected to contribute • ...
contribute + przyimek
Kolokacji: 32
contribute to • contribute towards • contribute toward • contribute by • contribute during • ...
contribute + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
contribute significantly • contribute greatly • regularly contribute • contribute heavily • contribute directly • contribute substantially • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.