Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"dzielić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzielić" po polsku

dzielić

Dzielić się trzeba! topped desk at Divide.
czasownik
 1. share *****
  • dzielić, podzielić się (pozwolić używać) [TRANSITIVE]
   I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
   He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
   I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)
   Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
 2. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
  • dzielić (liczby) [TRANSITIVE]
   Ten divided by five is two. (Dziesięć podzielone przez pięć daje dwa.)
   Divide the cost in half. (Podziel koszt na pół.)
   I've tried to divide it without a calculator. (Próbowałem podzielić to bez kalkulatora.)
   zobacz także: multiply
 3. distribute **
 4. partition *
  • dzielić, dokonywać rozbioru
   The Council has decided to partition working time into active and inactive segments. (Rada zdecydowała, że trzeba podzielić czas pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.)
 5. allot
  • dzielić (np. własność, pieniądze)
 6. separate ****
  • dzielić (czynić innym) [TRANSITIVE]
   The color of our skin should not separate us. (Kolor naszej skóry nie powinien nas dzielić.)
   Our political views separate us. (Nasze poglądy polityczne nas dzielą.)
 7. bisect  
 8. compartmentalize American English , compartmentalise British English
 9. disaggregate  
 10. atomize , atomise British English
 11. share out
  • podzielić (coś między kogoś), dzielić (coś między kogoś) [TRANSITIVE]
   I will share the pizza out. (Podzielę pizzę.)
 12. compart
 13. scind
 14. sectionalize American English , sectionalise British English
 15. disunite
 16. unsolder
phrasal verb
 1. screen off
czasownik
 1. group ***** , także: grp.
  • pogrupować, podzielić
   Kids were grouped by age. (Dzieci były pogrupowane według wieku.)
   I grouped my books thematically. (Pogrupowałem moje książki tematycznie.)
 2. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 3. polarize , polarise British English
 4. spread ****
 5. apportion
 6. cleave
 7. cut *****
  • podzielić (np. teren) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We intend to cut this territory among three countries. (Zamierzamy podzielić ten teren między trzy państwa.)
   My father cut his field and gave it to me and my brother. (Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.)
 8. unbundle
 9. divvy up informal
 10. demerge
 11. dispart
phrasal verb
 1. split up
czasownik
 1. split ***
 2. divide ***
phrasal verb
 1. break down **
  • dzielić się (np. kosztami)
   Let's break down the cost of the dinner. (Podzielmy się kosztami obiadu.)
   We broke down the cost of the trip and everyone had to pay twenty dollars. (Podzieliliśmy się kosztami wycieczki i każdy musiał zapłacić dwadzieścia dolarów.)
 2. come apart

Powiązane zwroty — "dzielić"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
zazdrosny (nie chcący się dzielić) = possessive
przyimek
przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery) = by

"dzielić" — Słownik kolokacji angielskich

share out kolokacja
 1. share czasownik + out particle = podzielić (coś między kogoś), dzielić (coś między kogoś)
  Silna kolokacja

  Then you'd say well here's our pie we're going to share it out between ten people tonight.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo