Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"divide" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "divide" po angielsku

divide ***

czasownik
 1. podzielić, dzielić, oddzielić [przechodni/nieprzechodni]
  They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
  The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
  The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
  I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
 2. dzielić (liczby) [przechodni]
  Ten divided by five is two. (Dziesięć podzielone przez pięć daje dwa.)
  Divide the cost in half. (Podziel koszt na pół.)
  I've tried to divide it without a calculator. (Próbowałem podzielić to bez kalkulatora.)
  zobacz także: multiply
 3. dzielić się, podzielić się [nieprzechodni]
  Please, divide yourselves into two groups. (Proszę, podzielcie się na dwie grupy.)
  They divided into 3 teams. (Oni podzielili się na 3 drużyny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podział, przepaść
  The divide between me and him is too big. (Przepaść między mną a nim jest zbyt wielka.)
  We can't overcome the divide between us. (Nie możemy pokonać tej przepaści między nami.)
 2. przełom, punkt zwrotny (np. w karierze)
  His promotion was a divide in his professional career. (Jego awans był punktem zwrotnym w jego karierze zawodowej.)
  I wrote a book about a divide in my personal life. (Napisałem książkę o przełomie w moim życiu osobistym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

watershed *
divide *

rzeczownik
 1. przełom, okres przełomowy
  This isolation only ended in 1991, when it finally became possible to talk about the watershed in the history of the Baltic nations. (Ta izolacja zakończyła się w roku 1991, kiedy można było wreszcie zacząć mówić o przełomie w historii narodów bałtyckich.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

divide ***
divide up

czasownik
 1. obdzielić, rozdzielić [przechodni]
  You'll contact us, and we'll divide it in half. (Skontaktujesz się z nami i rozdzielimy to na pół.)
  I haven't yet decided how to divide the money. (Jeszcze nie zdecydowałem, jak rozdzielić pieniądze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

divide ***
divide off

czasownik
 1. oddzielać [przechodni]
  You need to divide yolks from whites. (Musisz oddzielić żółtka od białek.)
  If you want to help, divide my clothes from yours. (Jeśli chcesz pomóc, oddziel moje ubrania od twoich.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dział wód, wododział, dział wodny
  It's a watershed culvert that drains into three rigs below. (To jest przepust działu wodnego , który wycieka do trzech ciężarówek poniżej.)

Powiązane zwroty — "divide"

przymiotnik
divided = podzielony (np. o liściu) +2 znaczenia
dividable = podzielny (dający sie podzielić)
rzeczownik
czasownik
przysłówek
sharply divide = ostro podzielić (np. zwolenników i przeciwników)
phrasal verb
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo