ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"podzielić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podzielić się" po polsku

podzielić się

Dzielić się trzeba!
czasownik
 1. share *****
  • dzielić, podzielić się (pozwolić używać) [TRANSITIVE]
   I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
   He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
   I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)
   Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
  • podzielić się (powiedzieć coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I would like to share my testimony with you all. (Chciałabym podzielić się moim świadectwem z wami wszystkimi.)
   I shared all my secrets with you. (Podzieliłam się z tobą moimi wszystkimi tajemnicami.)
 2. separate ****
  • oddzielić się, podzielić się [INTRANSITIVE]
   He got separated from his group. (On odłączył się od swojej grupy.)
   One of the politicians separated from that party. (Jeden z polityków oddzielił się od tej partii.)
 3. divide ***
  • dzielić się, podzielić się [INTRANSITIVE]
   Please, divide yourselves into two groups. (Proszę, podzielcie się na dwie grupy.)
   They divided into 3 teams. (Oni podzielili się na 3 drużyny.)
phrasal verb
 1. split up
  • rozdzielić się, podzielić się (podzielić się na grupy)
   We'll split up once we get inside. (Rozdzielimy się kiedy dostaniemy się do środka.)
   It was his idea to split up. (To był jego pomysł żeby się rozdzielić.)
   Shall we split up or go together? (Powinniśmy się rozdzielić, czy iść razem?)

podzielić się, podzielić

czasownik
 1. split *** , split up
  • podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
   They split up the money they won in a lottery. (Oni rozdzielili pieniądze, które wygrali na loterii.)
   We decided to split the profits. (Zdecydowaliśmy podzielić się zyskami.)
 2. demerge
topped desk at Divide.
czasownik
 1. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
 2. group ***** , także: grp.
  • pogrupować, podzielić
   Kids were grouped by age. (Dzieci były pogrupowane według wieku.)
   I grouped my books thematically. (Pogrupowałem moje książki tematycznie.)
 3. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 4. separate ****
  • oddzielić, podzielić [TRANSITIVE]
   You need to separate egg yolk from egg white. (Musisz odzielić żółtko od białka.)
   Can you separate good apples from the rotten ones? (Czy możesz oddzielić dobre jabłka od tych zgniłych?)
 5. polarize , polarise British English
 6. spread ****
 7. apportion
 8. cleave
 9. disaggregate  
 10. cut *****
  • podzielić (np. teren) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We intend to cut this territory among three countries. (Zamierzamy podzielić ten teren między trzy państwa.)
   My father cut his field and gave it to me and my brother. (Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.)
  • zważyć, podzielić (np. narkotyk) slang
   They cut the drugs, and then give them to dealers for sale. (Oni podzielili narkotyki, a potem dali je dilerom na sprzedaż.)
   Before we cut the drugs, I want to see my money. (Zanim zważymy narkotyki, chcę widzieć swoją kasę.)
 11. share out
 12. disunite
 13. unbundle
 14. unsolder
 15. divvy up informal
 16. dispart
phrasal verb
 1. split up
czasownik
 1. distribute **
 2. partition *
  • dzielić, dokonywać rozbioru
   The Council has decided to partition working time into active and inactive segments. (Rada zdecydowała, że trzeba podzielić czas pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.)
 3. allot
 4. bisect  
 5. compartmentalize American English , compartmentalise British English
 6. atomize , atomise British English
 7. compart
 8. scind
 9. sectionalize American English , sectionalise British English
phrasal verb
 1. screen off
czasownik
 1. split ***
phrasal verb
 1. break down **
  • dzielić się (np. kosztami)
   Let's break down the cost of the dinner. (Podzielmy się kosztami obiadu.)
   We broke down the cost of the trip and everyone had to pay twenty dollars. (Podzieliliśmy się kosztami wycieczki i każdy musiał zapłacić dwadzieścia dolarów.)
 2. come apart

powered by  eTutor logo