"dzielić się czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzielić się czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. split ***
 2. divide ***
phrasal verb
 1. break down **
  • dzielić się (np. kosztami)
   Let's break down the cost of the dinner. (Podzielmy się kosztami obiadu.)
   We broke down the cost of the trip and everyone had to pay twenty dollars. (Podzieliliśmy się kosztami wycieczki i każdy musiał zapłacić dwadzieścia dolarów.)

dzielić się czymś

czasownik
 1. go shares
  • dzielić się czymś (np. kosztami)
 2. go shares on something  
topped desk at Divide.
czasownik
 1. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
  • dzielić (liczby) [TRANSITIVE]
   10 divided by 5 is 2. (10 podzielone przez 5 daje 2.)
   Divide the cost in half. (Podziel koszt na pół.)
   I've tried to divide it without a calculator. (Próbowałem podzielić to bez kalkulatora.)
   zobacz także: multiply
 2. distribute **
 3. partition *
  • dzielić, dokonywać rozbioru
   The Council has decided to partition working time into active and inactive segments. (Rada zdecydowała, że trzeba podzielić czas pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.)
 4. separate ****
  • dzielić (czynić innym) [TRANSITIVE]
   The color of our skin should not separate us. (Kolor naszej skóry nie powinien nas dzielić.)
   Our political views separate us. (Nasze poglądy polityczne nas dzielą.)
 5. allot
 6. bisect  
 7. compartmentalize American English , compartmentalise British English
 8. disaggregate  
 9. atomize , atomise British English
 10. compart
 11. sectionalize American English , sectionalise British English
 12. disunite
 13. unsolder
phrasal verb
 1. screen off
Latest update to Facebook news feed favours friends and family
czasownik
 1. share ***** , share out   [TRANSITIVE]
  Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
  I will share the pizza out. (Podzielę pizzę.)
 2. group *****
  • pogrupować, podzielić
   Kids were grouped by age. (Dzieci były pogrupowane według wieku.)
   I grouped my books thematically. (Pogrupowałem moje książki tematycznie.)
 3. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 4. separate ****
  • oddzielić, podzielić [TRANSITIVE]
   You need to separate egg yolk from egg white. (Musisz odzielić żółtko od białka.)
   Can you separate good apples from the rotten ones? (Czy możesz oddzielić dobre jabłka od tych zgniłych?)
 5. polarize , polarise British English
 6. spread ****
 7. apportion
 8. cleave
 9. cut *****
  • podzielić (np. teren) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We intend to cut this territory among three countries. (Zamierzamy podzielić ten teren między trzy państwa.)
   My father cut his field and gave it to me and my brother. (Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.)
 10. unbundle
 11. divvy up informal
 12. demerge
 13. dispart
phrasal verb
 1. split up
Dzielić się trzeba!
czasownik
 1. share *****
  • podzielić się (pozwolić używać) [TRANSITIVE]
   I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
   He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
   I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)