"rozdzielić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdzielić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozdzielić się

phrasal verb
 1. split up
  • rozdzielić się, podzielić się (podzielić się na grupy)
   We'll split up once we get inside. (Rozdzielimy się kiedy dostaniemy się do środka.)
   It was his idea to split up. (To był jego pomysł żeby się rozdzielić.)
   Shall we split up or go together? (Powinniśmy się rozdzielić, czy iść razem?)
czasownik
 1. disaggregate  
idiom
 1. draw apart
wykrzyknik
 1. break!  
czasownik
 1. divide *** , divide up
  • obdzielić, rozdzielić [TRANSITIVE]
   You'll contact us, and we'll divide it in half. (Skontaktujesz się z nami i rozdzielimy to na pół.)
   I haven't yet decided how to divide the money. (Jeszcze nie zdecydowałem, jak rozdzielić pieniądze.)
 2. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 3. separate ****
  • rozdzielić (odsunąć od siebie) [TRANSITIVE]
   Separate your children, they're fighting again. (Rozdziel swoje dzieci, znowu się biją.)
   The mother didn't let the doctor separate her from her child. (Matka nie pozwoliła lekarzowi rozdzielić jej od swojego dziecka.)
 4. divorce ***
  • rozdzielić (np. idee, tematy) formal [TRANSITIVE]
   You have to divorce these two topics and deal with them separately. (Musisz rozdzielić te dwa tematy i zająć się nimi oddzielnie.)
   You can't divorce these two concepts - they are not interchangeable. (Nie możesz rozdzielić tych dwóch koncepcji - nie są one zamienne.)
 5. spread ****
 6. apportion
 7. dissociate
 8. cleave
 9. split apart
 10. disaggregate  
 11. unsolder
 12. divvy up informal
phrasal verb
 1. tear down  
 2. split up
 3. tear apart  
 4. dole something out
czasownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *
 2. distribute **
 3. dispense *
 4. allot
 5. sunder
 6. disjoin
 7. dissever
phrasal verb
 1. dole out
 2. pull something apart , pull somebody apart

"rozdzielić się" — Słownik kolokacji angielskich

draw apart kolokacja
 1. draw czasownik + apart przysłówek = oderwać się od siebie, rozdzielić się
  Zwykła kolokacja

  They drew apart, and both turned to face the king.

  Podobne kolokacje: