"podzielić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podzielić" po polsku — Słownik angielsko-polski

podzielić

Latest update to Facebook news feed favours friends and family topped desk at Divide.
czasownik
 1. share ***** , share out   [TRANSITIVE]
  Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
  I will share the pizza out. (Podzielę pizzę.)
 2. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
 3. group *****
  • pogrupować, podzielić
   Kids were grouped by age. (Dzieci były pogrupowane według wieku.)
   I grouped my books thematically. (Pogrupowałem moje książki tematycznie.)
 4. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 5. separate ****
  • oddzielić, podzielić [TRANSITIVE]
   You need to separate egg yolk from egg white. (Musisz odzielić żółtko od białka.)
   Can you separate good apples from the rotten ones? (Czy możesz oddzielić dobre jabłka od tych zgniłych?)
 6. polarize , polarise British English
 7. spread ****
  • podzielić, rozdzielić [TRANSITIVE]
   You spread the apples unevenly! (Rozdzieliłeś jabłka nierówno!)
   Let's spread the cake into 4 pieces. (Podzielmy ciasto na 4 kawałki.)
 8. apportion
 9. cleave
  • podzielić, rozdzielić (np. społeczeństwo na dwie części)
 10. cut *****
  • podzielić (np. teren) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We intend to cut this territory among three countries. (Zamierzamy podzielić ten teren między trzy państwa.)
   My father cut his field and gave it to me and my brother. (Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.)
  • zważyć, podzielić (np. narkotyk) slang
   They cut the drugs, and then give them to dealers for sale. (Oni podzielili narkotyki, a potem dali je dilerom na sprzedaż.)
   Before we cut the drugs, I want to see my money. (Zanim zważymy narkotyki, chcę widzieć swoją kasę.)
 11. disaggregate  
 12. disunite
 13. unbundle
  • podzielić (np. firmę, grupę)
 14. unsolder
 15. divvy up informal
 16. dispart
phrasal verb
 1. split up
  • podzielić, rozdzielić
   The teacher split us up into groups. (Nauczyciel podzielił nas na grupy.)
   That girl tried to split us up but she didn't manage to do that. (Ta dziewczyna próbowała nas rozdzielić, ale jej się nie udało.)

podzielić, podzielić się

czasownik
 1. split *** , split up
  • podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
   They split up the money they won in a lottery. (Oni rozdzielili pieniądze, które wygrali na loterii.)
   We decided to split the profits. (Zdecydowaliśmy podzielić się zyskami.)
 2. demerge   technical
czasownik
 1. distribute **
 2. partition *
  • dzielić, dokonywać rozbioru
   The Council has decided to partition working time into active and inactive segments. (Rada zdecydowała, że trzeba podzielić czas pracy na segmenty aktywne i nieaktywne.)
 3. separate ****
  • dzielić (czynić innym) [TRANSITIVE]
   The color of our skin should not separate us. (Kolor naszej skóry nie powinien nas dzielić.)
   Our political views separate us. (Nasze poglądy polityczne nas dzielą.)
 4. allot
 5. bisect  
 6. compartmentalize American English , compartmentalise British English
 7. atomize , atomise British English
 8. compart
 9. sectionalize American English , sectionalise British English
phrasal verb
 1. screen off
Dzielić się trzeba!
czasownik
 1. share *****
  • podzielić się (pozwolić używać) [TRANSITIVE]
   I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
   He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
   I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)
  • podzielić się (powiedzieć coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I would like to share my testimony with you all. (Chciałabym podzielić się moim świadectwem z wami wszystkimi.)
   I shared all my secrets with you. (Podzieliłam się z tobą moimi wszystkimi tajemnicami.)
 2. separate ****
 3. divide ***
phrasal verb
 1. split up
czasownik
 1. split ***
phrasal verb
 1. break down **
  • dzielić się (np. kosztami)
   Let's break down the cost of the dinner. (Podzielmy się kosztami obiadu.)
   We broke down the cost of the trip and everyone had to pay twenty dollars. (Podzieliliśmy się kosztami wycieczki i każdy musiał zapłacić dwadzieścia dolarów.)

"podzielić" — Słownik kolokacji angielskich

split up kolokacja
 1. split czasownik + up particle = podzielić (się), rozdzielić (się)
  Bardzo silna kolokacja

  The couple split up for a while but later got back together.

  Podobne kolokacje:
share out kolokacja
 1. share czasownik + out particle = podzielić
  Silna kolokacja

  Then you'd say well here's our pie we're going to share it out between ten people tonight.

  Podobne kolokacje: