TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zmniejszać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmniejszać coś" po polsku

czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [przechodni]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [przechodni/nieprzechodni]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 3. bridge ***
  • zmniejszać (różnice, przepaść)
   We must bridge the divide between our society and the immigrants. (Musimy zmniejszyć przepaść między naszym społeczeństwem a imigrantami.)
 4. minimize ** , minimise BrE
 5. chop **
  • zmniejszać, ucinać (dochody) potocznie [przechodni]
   My mother chopped my allowance. (Moja mama ucięła moje kieszonkowe.)
   My boss has chopped my salary. (Mój szef uciął moją pensję.)
   His parents decided to chop his pocket money after his rude behaviour. (Jego rodzice postanowili zmniejszyć mu kieszonkowe po jego niegrzecznym zachowaniu.)
 6. cut *****
 7. drop , *****
  • zmniejszać, redukować [przechodni]
   Our sales have drastically dropped. (Nasze sprzedaże drastycznie się zmniejszyły.)
   The doctor said I have to drop the calories of my diet. (Lekarz powiedział, że muszę zredukować kalorie w mojej diecie.)
 8. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 9. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt), zmniejszyć (ciężar, wagę), zmniejszać
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
 10. trim **
  • obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet) [przechodni]
   We have to trim our budget, we spend more than we earn. (Musimy zmniejszyć nasz budżet, wydajemy więcej, niż zarabiamy.)
 11. wane
 12. relieve **
  • uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie) [przechodni]
   You have to relieve your anxiety or you'll be sick. (Musisz zmniejszyć swój niepokój albo będziesz chory.)
   She relieved the tension by telling a joke. (Ona rozładowała napięcie poprzez powiedzenie żartu.)
 13. dampen , dampen down BrE
 14. prune , także: proyn dawne użycie
 15. carve ** , także: carven dawne użycie
 16. pare
 17. fall , *****
  • tracić, zmniejszać [nieprzechodni]
   Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
   My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 18. deaden
 19. slacken
 20. remit ,
 21. skeletonize , skeletonise BrE
 22. extenuate
phrasal verb
 1. turn down *
 2. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 3. pull down
 4. whittle down
 5. winnow down
 6. ease on
idiom
 1. bleed off
 1. make smaller  
czasownik
 1. decrease **   [przechodni/nieprzechodni]
  My bills will decrease next year. (Moje rachunki zmniejszą się w przyszłym roku.)
  The number of students at our university has decreased. (Liczba studentów na naszym uniwersytecie się zmniejszyła.)
  Their profits have decreased by 20%. (Ich zyski zmniejszyły się o 20%.)
  To decrease the cost use a simple design. (Żeby zmniejszyć koszt użyj prostego projektu.)
  przeciwieństwo: increase
  zobacz także: reduce
 2. diminish **
 3. narrow , ***   [przechodni/nieprzechodni]
  We need to narrow the gap between the classes. (Musimy zmniejszyć przepaść pomiędzy klasami.)

zmniejszać coś

phrasal verb
 1. turn something down
  • ściszać coś, zmniejszać coś
   Turn the music down, I'm trying to study. (Ścisz muzykę, próbuję się uczyć.)
 2. bring something down , także: bring down something *
 3. roll something back
 4. smooth something over
  • zmniejszać coś, łagodzić coś (np. trudności, dolegliwości, sytuację)
   I'd like to smooth things over between my brother and I. (Chciałbym załagodzić sytuację między mną a moim bratem.)
   If we smooth over differences between us, we'll reach a compromise. (Jeśli zmniejszymy różnice między nami, dojdziemy do kompromisu.)
 5. pare something down , pare something back
 6. whittle something away
 7. chip away at something
idiom
 1. put a dent in something , make a dent in something
  • zmniejszać coś (np. problem, nawał pracy)
czasownik
 1. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [nieprzechodni]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 2. fall , *****
  • zmniejszać się, maleć
   Her fortune fell very quickly. (Jej majątek zmalał bardzo szybko.)
   Our chances of success fell rapidly. (Nasze szanse powodzenia szybko zmalały.)
   Average temperatures fell by ten degrees. (Średnie temperatury zmniejszyły się o 10 stopni.)
 3. drop , *****
  • zmniejszać się, spadać [nieprzechodni]
   Their number has dropped significantly. (Ich ilość spadła znacząco.)
   He wears gloves when the temperature drops below zero. (On nosi rękawiczki, kiedy temperatura spada poniżej zera.)
 4. shrink **
 5. dwindle
  • kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
   Our supply of water has dwindled. (Nasze zapasy wody zmniejszyły się.)
   My hopes for winning dwindled with each passing minute. (Moje nadzieje na wygraną zmniejszały się z każdą minutą.)
 6. abate
 7. be in decline
phrasal verb
 1. go down ***  
  Her temperature has gone down. (Jej temperatura zmniejszyła się.)
  My income has recently gone down. (Mój dochód ostatnio się zmniejszył.)
 2. fall off *
  • zmniejszać się, maleć
   Your attendance in the classes fell off. (Twoja obecność na zajęciach zmalała.)
   Unemployment will fall off in the next months. (Bezrobocie zmniejszy się w następnych miesiącach.)
   link synonim: fall
   przeciwieństwo: rise
 3. drop off  
 4. fall back *
 5. ease off , ease up

"zmniejszać coś" — Słownik kolokacji angielskich

trim down kolokacja
 1. trim czasownik + down particle = zmniejszać, zmniejszać coś
  Silna kolokacja

  He's given you an awful beating, want us to trim him down a little?

  Podobne kolokacje: