TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"obniżać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obniżać się" po polsku

obniżać się

obrazek do "plummet" po polsku
phrasal verb
 1. come down ***
  • spadać, obniżać się (np. cena)
   The prices will come down soon and then I'll buy this phone. (Ceny wkrótce spadną, a wtedy kupię ten telefon.)
   The price of oil came down significantly last year. (Cena ropy naftowej spadła znacząco w zeszłym roku.)
 2. go down ***
  • obniżać się (np. standard)
   Your standards are going down, your last girlfriend was prettier. (Twoje standardy obniżają się, twoja poprzednia dziewczyna była ładniejsza.)
   Your services have unfortunately gone down. (Wasze usługi niestety się obniżyły.)
   The quality of this chocolate has gone down. (Jakość tej czekolady obniżyła się.)
czasownik
 1. plummet * , plummet down
  • runąć, spadać, obniżać się (o wartości, cenie)
   to plunge, to fall suddenly and quickly
   The prices are plummeting, so it's a good moment to buy a few shares. (Ceny spadają, więc to dobry moment, żeby kupić kilka udziałów.)
   przeciwieństwo: soar
 2. sink ***
  • obniżać się (np. słońce) [nieprzechodni]
   The sun is sinking. (Słońce się obniża.)
   The level of the street is sinking. (Poziom ulicy obniża się.)
   przeciwieństwo: rise
  • obniżać się, wyciszać się (o głosie) [nieprzechodni]
   His voice sank when he was talking about her. (Jego głos obniżył się, kiedy o niej mówił.)
   Stop sinking your voice, I can't hear you. (Przestań obniżać głos, nie słyszę cię.)
 3. decline ***
  • obniżać się (o terenie) [nieprzechodni]
   The lake bottom suddenly declined and I nearly drowned. (Dno jeziora nagle się obniżyło i prawie utonąłem.)
   Be careful because the bottom declines here. (Uważaj, ponieważ tutaj dno się obniża.)
 4. deepen *
  • obniżać się (o głosie)
   His voice is deepening. (Jego głos się obniża.)
 5. abate
czasownik
 1. reduce ****
  • redukować, obniżać, zmniejszać [przechodni]
   Change gear to reduce speed. (Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.)
   We reduced the temperature in the house, because it was too hot. (Obniżyliśmy temperaturę w domu, bo było za gorąco.)
   They reduced their prices. (Oni obniżyli swoje ceny.)
   link synonimy: cut, decrease
 2. decline ***
  • spadać (o cenach), obniżać (np. produkcję), zmniejszać się (np. o zainteresowaniu) [nieprzechodni]
   The salesman income has rapidly declined, and he became depressed. (Zysk sprzedawcy gwałtownie się zmniejszył, i on się przygnębił.)
   People's interest in the artist's music declined, so she decided to retire. (Zainteresowanie muzyką artystki się zmniejszyło, więc postanowiła odejść na emeryturę.)
 3. lower ****
  • obniżać, redukować [przechodni]
   They finally agreed to lower the price. (Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.)
   We should lower the number of our workers. (Powinniśmy zredukować liczbę naszych pracowników.)
 4. descend **
  • schodzić (np. ze schodów), zstępować (np. z nieba), obniżać (np. lot) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   He slowly descended to the first floor. (On powoli zszedł na pierwsze piętro.)
   Our plane descended its flight and we could see the airport. (Nasz samolot obniżył swój lot i mogliśmy zobaczyć lotnisko.)
   She descended to the kitchen and ate breakfast. (Zeszła do kuchni i zjadła śniadanie.)
 5. dip **
  • zniżać (np. głowę), obniżać (np. flagę) [przechodni/nieprzechodni]
   He dipped the flag after the ceremony. (On obniżył flagę po uroczystości.)
   Dip your head when you go into a church. (Zniż głowę, kiedy wchodzisz do kościoła.)
 6. cut *****
 7. trim **
  • obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet) [przechodni]
   We have to trim our budget, we spend more than we earn. (Musimy zmniejszyć nasz budżet, wydajemy więcej, niż zarabiamy.)
 8. vail  
 9. dock **
  • potrącić, obniżyć, obniżać, odjąć, odejmować (np. zarobki, oceny, punkty)
   You made a mistake in that task so I docked two points. (Zrobiłeś błąd w tym zadaniu, więc odjąłem dwa punkty.)
   My boss docked my wages. (Mój szef obniżył moje zarobki.)
 10. abase  
 11. lour
 12. pretrim
  • obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet) z wyprzedzeniem
 13. minify
phrasal verb
 1. knock down
 2. scale back , scale down
 3. pull down
czasownik
 1. lapse *
  • obniżyć się, ulegać zapomnieniu, pójść w zapomnienie
   The knowledge of ancient times has lapsed in majority by today. (Wiedza z czasów starożytnych uległa obecnie w większości zapomnieniu.)
   The customs of this tribe lapsed many years ago. (Zwyczaje tego plemienia poszły w zapomnienie wiele lat temu.)
 2. take a dive , take a fall
 3. regrade
czasownik
 1. ramp down
phrasal verb
 1. dial down

Powiązane zwroty — "obniżać się"

spójnik
niż = than +1 znaczenie
rzeczownik
niż = low +1 znaczenie
obniżenie = decline +9 znaczeń
obniżanie = dipping +6 znaczeń
niskość = smallness +1 znaczenie
przyimek
przymiotnik
niski = low +12 znaczeń
przysłówek
inne
czasownik

"obniżać się" — Słownik kolokacji angielskich

come down kolokacja
 1. come czasownik + down particle = spadać, obniżać się (np. cena)
  Bardzo silna kolokacja

  In a moment she called for him to come down.

  Podobne kolokacje: