KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"rise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rise" po angielsku

rise BrE ***
raise AmE *

rzeczownik
 1. podwyżka
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.)
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rise *****

obrazek do "rise" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: rose past tense, risen past participle
 1. wzrastać (np. cena) [nieprzechodni]
  The temperature outside will rise a little bit later on. (Temperatura na zewnątrz trochę wzrośnie później.)
  Petrol price has risen again. (Cena paliwa znowu wzrosła.)
  przeciwieństwa: fall away, fall back, fall off
 2. wzbierać, wznosić się (np. w powietrze) [nieprzechodni]
  The balloon rose into the air. (Balonik wzniósł się w powietrze.)
  I had a dream I rose to the air. (Miałem sen, że wznosiłem się w powietrze.)
 3. wstawać, powstać oficjalnie [nieprzechodni]
  All rise, please. (Proszę powstać.)
  You have to rise when the Queen enters. (Musicie wstać, kiedy wchodzi Królowa.)
 4. rosnąć (np. w siłę albo do pozycji kogoś) [nieprzechodni]
  Nobody expected him to rise in power so quickly. (Nikt sie nie spodziewał, że on tak szybko urośnie w siłę.)
  After returning from Afghanistan, he rose to the rank of a hero. (Po powrocie z Afganistanu, on urósł do rangi bohatera.)
 5. rosnąć, wzbijać się (być wysokim) [nieprzechodni]
  The skyscraper rises above the clouds. (Wieżowiec wzbija się ponad chmury.)
  That tree will rise above your house in three years. (To drzewo wzbije się ponad twój dom za trzy lata.)
  The sun rose above the top edge of the forest. (Słońce wzbiło się ponad szczytem lasu.)
 6. unosić się (o głosie) [nieprzechodni]
  His voice rose when he noticed that I didn't listen to him. (Jego głos uniósł się, kiedy zauważył, że go nie słuchałam.)
 7. wschodzić (o słońcu, księżycu) [nieprzechodni]
  In the summer, the sun rises early. (Latem słońce wcześnie wschodzi.)
  The moon will rise at eight today. (Księżyc wzejdzie dziś o ósmej.)
  The Sun rises in the east. (Słońce wstaje na wschodzie.)
  link synonim: come up
  przeciwieństwo: sink
 8. rosnąć (np. gniew, smutek) [nieprzechodni]
  Her anger began to rise as she heard the news. (Jej gniew zaczął rosnąć kiedy usłyszała wieści.)
  Her sadness rose with every day. (Jej smutek rósł z każdym dniem.)
 9. powstać (przeciwko czemuś) [nieprzechodni]
  All women should rise against inequality and discrimination. (Wszystkie kobiety powinny powstać przeciwko nierówności i dyskryminacji.)
  We need to rise against our oppressors! (Musimy powstać przeciwko naszym ciemiężcom!)
 10. rosnąć (o cieście) [nieprzechodni]
  Pizza dough needs to rise for nearly an hour. (Ciasto na pizzę musi rosnąć przez prawie godzinę.)
  Leave the dough to rise for thirty minutes. (Zostaw ciasto żeby wyrosło przez trzydzieści minut.)
 11. wstawać z łóżka termin literacki [nieprzechodni]
  It's time to rise, you can't sleep all day. (Czas wstać z łóżka, nie możesz spać cały dzień.)
  I like to rise at 6 o'clock everyday. (Lubię codziennie wstawać z łóżka o 6.)
 12. wstawać z martwych [nieprzechodni]
  On the third day, Jesus rose from the dead. (Trzeciego dnia Jezus wstał z martwych.)
  I watched a film about a man who rises and becomes a zombie. (Oglądałem film o mężczyźnie, który wstaje z martwych i zostaje zombie.)
 13. kończyć posiedzenie [nieprzechodni]
  We have to rise, I have an important meeting in an hour. (Musimy zakończyć posiedzenie, mam za godzinę ważne spotkanie.)
  They found a solution for the problem so they decided to rise. (Znaleźli rozwiązanie problemu, więc postanowili zakończyć posiedzenie.)
  The committee rose after having resolved this problem. (Komisja zakończyła posiedzenie po tym, jak rozwiązała ten problem.)
 14. nabierać na sile oficjalnie [nieprzechodni]
  The rain is rising, we have to stay inside. (Deszcz nabiera na sile, musimy zostać w środku.)
  You have to eat healthy to rise and win that fight. (Musisz jeść zdrowo, żeby nabrać na sile i wygrać tę walkę.)
 15. brać początek termin literacki [nieprzechodni]
  My interests rise in my father's job. (Moje zainteresowania biorą początek w pracy mojego ojca.)
  Does this fear rise from the past? (Czy ten strach bierze początek w przeszłości?)
  Her reluctance towards men rises from bad childhood experiences. (Jej niechęć wobec mężczyzn bierze się ze złych doświadczeń z dzieciństwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wzrost (zwiększenie się czegoś) [policzalny]
  The rise in oil prices didn't have much impact on this. (Wzrost ceny oleju nie miał na to dużego wpływu.)
  There has been a huge rise of unemployment recently. (W ostatnim czasie nastąpił ogromny wzrost bezrobocia.)
 2. wzniesienie się, dojście (np. do władzy) [tylko liczba pojedyncza]
  This was the decisive step towards his rise to a high office. (To był decydujący krok w kierunku jego dojścia do wysokiego stanowiska.)
 3. wzniesienie, pagórek [tylko liczba pojedyncza]
  There is a small rise behind my house. (Za moim domem jest mały pagórek.)
  When they came to the top of a little rise, they stopped. (Kiedy dotarli na szczyt pagórka, zatrzymali się.)
 4. wzwód slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. odnieść się do czegoś, odpowiedzieć na coś
  Can you rise to my question? (Czy możesz odpowiedzieć na moje pytanie?)
  In your essay you should rise to the opinion of an expert. (W swoim eseju powinieneś odnieść się do opinii eksperta.)
  He rose to the issue of poverty. (On odniósł się do problemu ubóstwa.)

Powiązane zwroty — "rise"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
inne
kolokacje

podobne do "rise" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rise" po polsku

czasownik

powered by  eTutor logo