"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. begin featuring = zacznij zamieszczać begin featuring
2. continue to feature = kontynuuj do cechy continue to feature
3. made featuring = zrobione zamieszczanie made featuring
4. appear featuring = pojawiać się zamieszczając appear featuring
5. start featuring = zacznij zamieszczać start featuring
6. performed featuring = wykonane zamieszczanie performed featuring
7. held featuring = trzymane zamieszczanie held featuring
8. go on to feature = pójdź dalej do cechy go on to feature
9. open featuring = otwarte zamieszczanie open featuring
10. used featuring = użyte zamieszczanie used featuring
(3) record, know, show
Kolokacji: 3
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.