TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"prawie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawie" po polsku

prawie

przysłówek
 1. almost *****
  • prawie, niemal, nieomal, o mało, mało co
   I'm almost ready. (Jestem prawie gotowy.)
   We almost missed our train. (Prawie spóźniliśmy się na nasz pociąg.)
   It's almost midnight. (Jest prawie północ.)
   I will tell you the story of how I almost died. (Opowiem ci historię o tym, jak nieomal umarłem.)
   He almost died, he was so sick. (On mało co nie umarł, był tak chory.)
   link synonimy: nearly, pretty well
 2. nearly *****
  • niemal, prawie  BrE
   It's been nearly two days. (Minęły prawie dwa dni.)
   He's nearly as tall as his father. (On jest prawie tak wysoki, jak jego ojciec.)
   link synonim: almost
 3. about ***** , abt (skrót) potocznie  
  The food is just about ready, call the kids. (Jedzenie jest prawie gotowe, zawołaj dzieci.)
 4. virtually ***
  • praktycznie (niemalże), niemal, prawie zupełnie, prawie
   Our robot can virtually do anything. (Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.)
   Virtually all of our stuff have been stolen at the airport. (Praktycznie wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione na lotnisku.)
 5. most *****    AmE potocznie
  Most everyone went to school. (Prawie wszyscy poszli do szkoły.)
  I'm most sure of this. (Jestem tego prawie pewna.)
 6. fully ***
  • co najmniej, prawie  AmE
   Fully half of the team came to the party. (Co najmniej połowa zespołu przyszła na przyjęcie.)
 7. pretty well * , pretty much **
 8. fairly ***
  • nieomalże, prawie termin literacki
   I fairly drowned! (Nieomalże utonęłam!)
   When she informed me about it, my heart fairly stopped. (Kiedy ona mnie o tym poinformowała, moje serce nieomalże stanęło.)
 9. feckly
 10. well-nigh
 1. just about **  
  These days they got a name for just about everything. (W dzisiejszych czasach potrafią nazwać prawie wszystko.)
  You and my son are just about the same size. (Ty i mój syn nosicie prawie ten sam rozmiar.)
  link synonim: almost
 2. all but **
  • prawie, całkiem, niemalże
   Our work is all but through. (Nasza praca już jest prawie skończona.)
 3. as good as
  • prawie, niemal
   After four or five hours, you'll be as good as new. (Za cztery lub pięć godzin będziecie prawie jak nowi.)
 4. near enough    BrE
 5. pretty nearly , pretty near AmE  
 6. within an inch of something
 7. just shy of
 8. nigh on
prefiks
 1. quasi
  • prawie, pseudo (jako pierwszy człon wyrazów określających rzeczy, zjawiska lub osoby, które są czymś tylko pozornie)
The Law of Libra is the
rzeczownik
 1. law ***** , także: the law ***
  • prawo (system zasad) [niepoliczalny]
   I don't want to break the law. (Nie chcę złamać prawa.)
   I always obey the law. (Zawsze przestrzegam prawa.)
  • prawo (kierunek studiów) [niepoliczalny]
   Ann studies law. (Ann studiuje prawo.)
   I regret studying law. (Żałuję, że studiowałam prawo.)
 2. claim *****
  • prawo (do czegoś) [policzalny]
   The father proved his claim to see his children. (Ojciec dowiódł swojego prawa do widywania dzieci.)
   He has a claim to the estate. (On ma prawo do posiadłości.)
   I have a claim to use this parking spot. (Mam prawo używać tego miejsca parkingowego.)
 3. law *****
  • zasada, prawo (np. powszechnego ciążenia) [policzalny]
   Your behaviour breaks all the laws of logical thinking. (Twoje zachowanie łamie wszelkie prawa logicznego myślenia.)
   Newton formulated three laws of motion. (Newton sformułował trzy zasady dynamiki.)
   zobacz także: rule
 4. right ***** , także: r. ***
 5. power , *****
 6. statute **
  • prawo, ustawa [policzalny]
   I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world. (Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.)
 7. principle ***
 8. entitlement *
  • prawo (do zrobienia czegoś, np. do głosowania) [policzalny lub niepoliczalny]
   the right to have or do something
   I have as much entitlement to happiness as you do to misery. (Mam tyle prawa do szczęścia jak ty do nieszczęścia.)
 9. eligibility *
 10. piece of legislation
rzeczownik
 1. the right *** , somebody's right *****
  • czyjeś prawo (prawa strona)
   "Where is my phone?" "It's on your right." ("Gdzie jest mój telefon?" "Jest po twojej prawej stronie.")
   The pub is on the right. (Pub jest po prawej.)

Powiązane zwroty — "prawie"

przysłówek
określnik
przymiotnik
prawny = legal +2 znaczenia
prawy = right , także: r. +7 znaczeń
niezbywalny (o prawie) = inalienable
wygasły (o prawie) = defunct
prawowity = legitimate +1 znaczenie
prawniczy = juridical , także: juridic +1 znaczenie
rzeczownik
czasownik
inne
idiom