Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zrozumiały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrozumiały" po polsku

zrozumiały

przymiotnik
 1. clear *****
  • pewny, zrozumiały, przekonany
   Is everything clear? (Czy wszystko jest zrozumiałe?)
   The text was clear but I didn't hear the question, can you repeat? (Tekst był zrozumiały, ale nie usłyszałem pytania, możesz powtórzyć?)
   zobacz także: positive
 2. understandable *  
 3. accountable *  
 4. transparent * , także: transpicuous
  • zrozumiały (np. język), przejrzysty (o informacji), jawny (o kłamstwie), transparentny oficjalnie
   All elements of our company's supply chain are transparent. (Wszystkie elementy łańcucha dostaw naszej firmy są jawne.)
   link synonim: clear
 5. coherent *
 6. lucid
  • jasny, zrozumiały
   Is the matter lucid to you? (Czy ta kwestia jest dla ciebie zrozumiała?)
 7. intelligible  
 8. comprehensible , także: comprehendible  
 9. communicable
 10. luculent
 11. perspicuous
 12. apprehensible
 13. penetrable
 14. nonabstract
czasownik
 1. follow somebody , *****
  • nadążać za kimś, rozumieć kogoś
   I don't quite follow you. (Trochę za tobą nie nadążam.)
   And we're supposed to follow that! (I my powinniśmy za tym nadążać!)
   He couldn't follow all the logic. (On nie mógł zrozumieć całej tej logiki.)
 1. relate to somebody ****
czasownik
 1. understand *****   [przechodni/nieprzechodni]
  I don't understand. (Nie rozumiem.)
  Oh, now I understand. (Och, teraz rozumiem.)
  link synonim: get
 2. gather , ***
  • wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [przechodni/nieprzechodni]
   I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
   W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 3. grasp **
  • pojmować, rozumieć [przechodni]
   I'm starting to grasp what you had in mind. (Zaczynam rozumieć co miałeś na myśli.)
   Did you grasp my plan? (Zrozumiałeś mój plan?)
   This concept cannot be grasped by a simple mind. (Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.)
 4. relate ****
  • nawiązać kontakt (z kimś), rozumieć (czyjąś sytuację) [nieprzechodni]
   They relate to each other. (Oni się nawzajem rozumieją.)
   Our children need a teacher who would relate to them. (Nasze dzieci potrzebują nauczyciela, który by ich zrozumiał.)
   I've never been able to relate to my stepmother. (Nigdy nie byłem w stanie nawiązać kontaktu z moją macochą.)
 5. see *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Oh, I see. So that's how it is. (Rozumiem. Więc to tak.)
  "My dog is very ill, so I can't go with you." "I see." ("Mój pies jest bardzo chory, więc nie mogę z tobą pójść." "Rozumiem.")
  I don't see how you can eat this disgusting food. (Nie rozumiem jak możesz jeść to obrzydliwe jedzenie.)
 6. gather that
 7. take *****
 8. get the drift
 9. get *****
czasownik
 1. get it ***  
  I don't get it, explain it again, please. (Nie rozumiem tego, wyjaśnij to jeszcze raz, proszę.)
  It's not that complicated - do you get it? (To nie jest aż takie skomplikowane - rozumiesz to?)
phrasal verb
 1. get a fix on something
 1. have an understanding of something  
czasownik
 1. figure , *****
 2. learn , *****
 3. comprehend oficjalnie *
  • pojmować, rozumieć, zrozumieć (np. rozumem) [przechodni]
   to understand
   My parents say they cannot comprehend today's music. (Moi rodzice mówią, że nie rozumieją dzisiejszej muzyki.)
   She is too young to comprehend what has happened. (Ona jest za młoda, aby zrozumieć, co się wydarzyło.)
   I just don't comprehend her attitude. (Ja po prostu nie rozumiem jej stosunku.)
 4. glimpse **
 5. digest *
  • pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
   I couldn't digest all the facts. (Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.)
   It took some time before I digested the news. (Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.)
 6. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 7. construe
 8. savvy *
 9. fathom
 10. twig
 11. feel *****
 12. conceit
 13. see the light  
 14. gain an understanding
 15. capish
phrasal verb
 1. catch on *
 2. sink in
 3. cotton on potocznie
idiom
 1. get the point
  • zrozumieć, pojąć
   I do not get the point why this issue is so important. (Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.)
   All right, I think everyone got the point. (W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.)
 1. get the message
phrasal verb
 1. make something out * , make out something *  
  I can't make out what he wants from me. (Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.)
  If you don't leave this place, you might never make out the meaning of life. (Jeśli stąd nie wyjedziesz, możesz nigdy nie zrozumieć znaczenia życia.)
 2. work something out * , work out something ***
 3. figure something out
 4. latch onto something
 5. catch on to something
czasownik
 1. tumble to something
 2. make sense of something  
  I can't make sense of anything she says. (Nie potrafię zrozumieć niczego, co ona mówi.)
 3. get something into your head
 4. make some sense of something  
 5. get an understanding of something
 6. get a handle on something
 7. overstand
idiom
 1. get the hang of something
 2. get an idea of something , get the idea
 3. make heads or tails of something