KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zgadzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgadzać się" po polsku

zgadzać się

czasownik
 1. agree *****
  • zgadzać się, przyznawać rację [przechodni/nieprzechodni]
   I don't agree with you. (Nie zgadzam się z tobą.)
   I completely agree with what you said in the last email. (Całkowicie zgadzam się z tym, co napisałeś w ostatnim e-mailu.)
   Do you agree with her? (Czy zgadzasz się z nią?)
  • zgadzać się (np. o wersji wydarzeń) [nieprzechodni]
   Your story doesn't agree with that of your brother. (Twoja opowieść nie zgadza się z tą twojego brata.)
   His nervousness didn't agree with his words. (Jego nerwowość nie zgadzała się z jego słowami.)
  • zgadzać się (np. orzeczenie z podmiotem)
 2. admit ****
  • przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   You must admit he is a strange person. (Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.)
   He admitted being wrong. (Przyznał, że był w błędzie.)
   You're in love with her! Admit it! (Jesteś w niej zakochany! Przyznaj to!)
 3. consent **
 4. check *****
  • zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
   There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
   link synonim: match
 5. correspond *   [nieprzechodni]
 6. accord **
  • zgadzać się (na coś), uzgadniać (coś) [przechodni]
   That does not accord with the demands of ordinary people. (To nie pokrywa się z oczekiwaniami zwykłych ludzi.)
 7. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [przechodni]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 8. conform *
  • zgadzać się (z czymś) [nieprzechodni]
   Your behaviour does not conform with safety regulations. (Twoje zachowanie nie zgadza się z zasadami bezpieczeństwa.)
 9. fit ****
  • zgadzać się, pasować (z czymś, np. z opisem) [przechodni]
   None of the suspects fit the description. (Żaden z podejrzanych nie pasował do rysopisu.)
 10. concur
 11. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
 12. vibe
  • zgadzać się (z czymś lub kimś)
 13. acquiesce
 14. accede
 15. be in agreement
 16. fall into place
 17. be in sync
 18. fadge
 19. beteem
idiom
 1. add up *
 2. knuckle under
 3. be on the same page
  • mieć takie samo zdanie, zgadzać się
   I thought we were on the same page about it. (Myślałem, że mamy takie samo zdanie na ten temat.)
   It's nice that everyone is on the same page for once. (Miło, że chociaż raz wszyscy się zgadzają.)
 4. see eye to eye  
 5. give the nod
phrasal verb
 1. check out **
czasownik
 1. refuse ***
  • odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
   She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
   The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
   I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
   "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
   I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
   link synonim: decline
   przeciwieństwo: permit
 2. say no **
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
czasownik
 1. disagree **
  • nie zgadzać się (z kimś/czymś) [nieprzechodni]
   I completely disagree with you. (Kompletnie się z tobą nie zgadzam.)
   We disagreed on the price of the car. (Nie zgadzaliśmy się co do ceny samochodu.)
   He always strongly disagrees with his father. (On zawsze mocno nie zgadza się ze swoim ojcem.)
   link synonim: differ
  • nie zgadzać się, wykazywać rozbieżności (np. podsumowanie finansowe) [nieprzechodni]
   These numbers disagree. (Te liczby się nie zgadzają.)
   I compared these two documents and, unfortunately, they disagree. (Porównałem te dwa dokumenty i, niestety, wykazują rozbieżności.)
 2. conflict ****
 3. differ **   [nieprzechodni]
  "They will win this match." "I differ with you on this case." ("Oni wygrają ten mecz." "Nie zgadzam się z tobą w tym przypadku.")
  She differs with him on the plan of their journey. (Ona nie zgadza się z nim w kwestii planu ich podróży.)
  link synonim: disagree
 4. disapprove
 5. nonconcur  
 1. go against
 2. be in disagreement  
idiom
 1. not to be on the same page  
  not to agree
 2. have other ideas
 3. butt heads AmE potocznie
 1. be at odds  
  My boss is at odds with Mary. (Mój szef nie zgadza się z Mary.)

Powiązane zwroty — "zgadzać się"

przymiotnik
zgodny = consistent +7 znaczeń
rzeczownik
zgoda = approval +19 znaczeń
zgodność = agreement , agr (skrót) , concord +11 znaczeń
wykrzyknik
zgoda = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang +1 znaczenie
inne
czasownik
phrasal verb
inne
idiom

"zgadzać się" — Słownik kolokacji angielskich

add up kolokacja
 1. add czasownik + up particle = mieć sens, zgadzać się, trzymać się kupy
  Bardzo silna kolokacja

  But what if I were to add up the cost.

  Podobne kolokacje:
fall into place kolokacja
 1. fall czasownik + place rzeczownik = zgadzać się, układać się
  Silna kolokacja

  Things began to fall into place at the end of the 2002 season.

  Podobne kolokacje:
give the nod kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a nod
 1. give czasownik + nod rzeczownik = aprobować, zgadzać się, przytakiwać
  Zwykła kolokacja

  All media have to give a nod to what they are doing.

  Podobne kolokacje:
accorded with kolokacja
Popularniejsza odmiana: accord with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgadzać się
 1. accord czasownik + with przyimek
  Zwykła kolokacja

  The results we experience will accord with the quality of our actions.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo