TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"nie zgadzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zgadzać się" po polsku

nie zgadzać się

czasownik
 1. disagree **
  • nie zgadzać się (z kimś/czymś) [nieprzechodni]
   I completely disagree with you. (Kompletnie się z tobą nie zgadzam.)
   We disagreed on the price of the car. (Nie zgadzaliśmy się co do ceny samochodu.)
   He always strongly disagrees with his father. (On zawsze mocno nie zgadza się ze swoim ojcem.)
   link synonim: differ
  • nie zgadzać się, wykazywać rozbieżności (np. podsumowanie finansowe) [nieprzechodni]
   These numbers disagree. (Te liczby się nie zgadzają.)
   I compared these two documents and, unfortunately, they disagree. (Porównałem te dwa dokumenty i, niestety, wykazują rozbieżności.)
 2. conflict ****
 3. differ **   [nieprzechodni]
  "They will win this match." "I differ with you on this case." ("Oni wygrają ten mecz." "Nie zgadzam się z tobą w tym przypadku.")
  She differs with him on the plan of their journey. (Ona nie zgadza się z nim w kwestii planu ich podróży.)
  link synonim: disagree
 4. disapprove
 5. nonconcur  
 1. go against
 2. be in disagreement  
idiom
 1. not to be on the same page  
  not to agree
 2. have other ideas
 3. butt heads AmE potocznie
 1. be at odds  
  My boss is at odds with Mary. (Mój szef nie zgadza się z Mary.)
czasownik
 1. agree *****
 2. admit ****
  • przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   You must admit he is a strange person. (Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.)
   He admitted being wrong. (Przyznał, że był w błędzie.)
   You're in love with her! Admit it! (Jesteś w niej zakochany! Przyznaj to!)
 3. consent **
 4. check *****
  • zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
   There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
   link synonim: match
 5. correspond *   [nieprzechodni]
 6. accord **
 7. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [przechodni]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 8. conform *
  • zgadzać się (z czymś) [nieprzechodni]
   Your behaviour does not conform with safety regulations. (Twoje zachowanie nie zgadza się z zasadami bezpieczeństwa.)
 9. fit ****
 10. concur
 11. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
 12. vibe
 13. acquiesce
 14. accede
 15. be in agreement
 16. fall into place
 17. be in sync
 18. fadge
 19. beteem
idiom
 1. add up *
 2. knuckle under
 3. be on the same page
 4. see eye to eye  
 5. give the nod
phrasal verb
 1. check out **
 1. be on board
czasownik
 1. refuse ***
  • odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
   She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
   The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
   I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
   "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
   I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
   link synonim: decline
   przeciwieństwo: permit
 2. say no **
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)

Powiązane zwroty — "nie zgadzać się"

rzeczownik
zgoda = approval +19 znaczeń
zgodność = agreement , agr (skrót) , concord +11 znaczeń
wykrzyknik
zgoda = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang +1 znaczenie
inne
przymiotnik
zgodny = consistent +7 znaczeń
inne
czasownik
phrasal verb

"nie zgadzać się" — Słownik kolokacji angielskich

go against kolokacja
 1. go czasownik + against przyimek = przeciwstawiać się, nie zgadzać się, stwarzać konflikt, czynić wbrew
  Bardzo silna kolokacja

  What will happen, he thought, when things begin to go against them.

  Podobne kolokacje: