Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wspierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspierać" po polsku

wspierać

to help support Friends of obrazek do "assist" po polsku To make your donation
czasownik
 1. support *****   [TRANSITIVE]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy był obecny podczas spotkania.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 4. aid ***
  • pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 5. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 6. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 7. encourage ****
 8. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 9. sustain **
  • wspierać, podtrzymywać (konstrukcję) [TRANSITIVE]
   Two columns are needed to sustain this large dome. (Potrzebne są dwie kolumny żeby wesprzeć tą dużą kopułę.)
 10. stand behind *
  • wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
   We'll always stand behind you. (Zawsze będziemy cię popierać.)
   I stand behind her decision. (Popieram jej decyzję.)
 11. comfort ***
  • wspierać, dodawać otuchy, dodawać odwagi old-fashioned
   He's very stressed before the exam, we have to comfort him. (On jest bardzo zestresowany przed egzaminem, musimy dodać mu otuchy.)
   My relatives always comfort me. (Moi krewni zawsze mnie wspierają.)
 12. patronize , patronise British English
 13. underpin
 14. backstop
 15. succour British English , succor American English
 16. make a donation
 17. underprop
 18. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support

"wspierać" — Słownik kolokacji angielskich

stand behind kolokacja
 1. stand czasownik + behind przyimek = wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
  Bardzo silna kolokacja

  The only thing I want is the people in my country to stand behind me.

  Podobne kolokacje:
 2. stand czasownik + behind przysłówek = wspierać, popierać, stać za kimś (popierać)
  Luźna kolokacja

  The two friends, standing behind, looked rather solemn in their black coats.

  Podobne kolokacje:
lend support kolokacja
 1. lend czasownik + support rzeczownik = wspierać, pomagać
  Bardzo silna kolokacja

  I need to see where best we can lend support.

  Podobne kolokacje:
make a donation kolokacja
 1. make czasownik + donation rzeczownik = ofiarować datek, wspierać (finansowo)
  Zwykła kolokacja

  He and his wife also made donations to the hospital campaign.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo